Bài 4 trang 149 SGK Hóa học 8


Đề bài

Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô trống trong bảng bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các công thức:

+ mdd = mct + mH2O 

+ \(V = \dfrac{m}{D}\)

+ \(C\%  = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%\)

+ \({C_M} = \dfrac{n}{V}\)

Lời giải chi tiết

Dung dịch NaCl

+ mdd = 30 + 170 = 200 gam

+ \(V = \dfrac{m}{D} = \dfrac{{200}}{{1,1}} \approx 182\,\,ml = 0,182\,\,\)lít

+ \(C\%  = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%  = 15\% \)

+ \({n_{NaCl}} = \dfrac{{30}}{{58,5}} = 0,51\,\,mol\)

+ \({C_M} = \dfrac{n}{V} = \dfrac{{0,51}}{{0,182}} = 2,8M\)

Dung dịch Ca(OH)2

+ mdd = V.D = 200 gam

+ \({m_{{H_2}O}} = {m_{dd}} - {m_{ct}} = 199,85\)gam

+ \(C\%  = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%  = 0,074\% \)

+ \({n_{Ca{{(OH)}_2}}} = \dfrac{{0,148}}{{74}} = 0,002\,\,mol\)

+ Đổi V = 200 ml = 0,2 lít

\({C_M} = \dfrac{n}{V} = 0,01M\)

Dung dịch BaCl2

+ mdd = mct . C% = 30 gam

+ \({m_{{H_2}O}} = 120\,\,gam\)

+ \({V_{dd}} = \dfrac{m}{D} = 125\,\,ml = 0,125\) lít

+ \({n_{BaC{l_2}}} = \dfrac{{30}}{{208}} = 0,144\,\,mol\)

+ \({C_M} = \dfrac{n}{V} = 1,152M\)

Dung dịch KOH

+ nKOH = CM . V = 2,5.0,3 = 0,75 mol

+ mct = 56.0,75 = 42 gam

+ mdd = V.D = 300.1,04 = 312 gam

+ \({m_{{H_2}O}} = 312 - 42 = 270\,\,gam\)

+ \(C\%  = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%  = 13,46\% \)

Dung dịch CuSO4

+ \({m_{dd}} = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{C\% }}.100\%  = 20\,\,gam\)

+ \({m_{{H_2}O}} = 17\,\,gam\)

+ \({V_{dd}} = \dfrac{m}{D} = 17,39\,\,ml = 0,01739\)lít

+ \({n_{CuS{O_4}}} = \dfrac{3}{{160}} = 0,01875\,\,mol\)

+ \({C_M} = \dfrac{n}{V} = \dfrac{{0,01875}}{{0,01739}} = 1,078M\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 156 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.