Bài 3: Axit, bazơ và muối

Bình chọn:
4.7 trên 80 phiếu
Câu 1 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 1 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Phát biểu các định nghĩa axit và bazơ theo thuyết A-rê-ni-ut và thuyết Bron – stêt. Lấy các thí dụ minh họa.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 2 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Thế nào là bazơ một nấc và nhiều nấc, axit một nấc và axit nhiều nấc. Hiđroxit lưỡng tính, muối trung hòa, muối axit. Lấy các thí dụ và viết phương trình điện li của chúng trong nước.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 3 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hằng số phân li axit, hằng số phân li bazơ là gì ? Lấy thí dụ.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 4 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Kết luận nào dưới đây là đúng theo thuyết A-rê-ni-ut ?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 5 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Theo thuyết Bron – stêt thì nhận xét nào sau đây là đúng ?

Xem chi tiết
Câu 6 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 6 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

Xem chi tiết
Câu 7 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 7 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch:

Xem chi tiết
Câu 8 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 8 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy cho biết các phân tử và ion sau là axit, bazơ hay lưỡng tính theo thuyết Bron – stêt:

Xem chi tiết
Câu 9 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 9 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết biểu thức hằng số phân lu axit

Xem chi tiết
Câu 10 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 10 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Có hai dung dịch sau:

Xem chi tiết


Gửi bài