Bài 1 trang 141 SBT sử 12

Tải về

Đề bài

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng

1. Trong những năm 1919 - 1930, sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường giành độc lập và tự do cho nhân dân Việt Nam là

A. Gửi đến Hội nghị Vécxai bản Yêu sách của nhân dân An Nam đòi quyền tự do, dân chủ, quyến bình đẳng và quyến tự quyết của dân tộc Việt Nam.

B. Đọc bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin.

C. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

2. Sự kiện diễn ra vào đầu năm 1930 có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt trong lịch sử dân tộc Việt Nam là

A. Ba tổ chức cộng sản ra đời.     

B. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái. 

C. Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh.  

D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 trên cơ sở thống nhất ba tổ chức

A. An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

B. An Nam Cộng sản đảng, Việt Nam Quốc dân đảng, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn, Việt Nam Quốc dân đảng, An Nam Cộng sản đảng

D. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn, Tân Việt Cách mạng đảng.

4. "Chính cương vắn tắt", "Sách lược vắn tắt" do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo được coi là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam bởi vì:

A. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai giai cấp công nhân và nông dân.

B. Đáp ứng căn bản nguyện vọng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam.

C. Xác định được mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.

D. Là tuyên ngôn chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam.

5. Phương pháp đấu tranh có sự kết hợp giữa hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp, đòi tự do, dân sinh, dân chủ được thực hiện trong phong trào cách mạng

A. 1930 - 1931          

B. 1932 - 1935.          

C. 1936 - 1939.

D. 1939 - 1945.

6. Trong thời kì kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954), cách mạng nước ta thực hiện nhiệm vụ chiến lược là

A. Vừa sản xuất vừa chiến đấu.

B. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc,

C. Vừa diệt giặc đói vừa diệt giặc dốt.

D. Vừa kháng chiến vừa tiến lên CNXH.

7. Với chiến thắng nào quân đội ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ

A. Biên giới thu - đông 1950

B. Điện Biên Phủ 1954

C. Việt Bắc thu - đông 1947

D. Đông Xuân 1953 - 1954

8. Nhiệm vụ chung của cách mạng cả nước trong những năm 1954 - 1975 là

A. Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

B. Thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

C. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước.

D. Kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

9. Cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nước từ sau khi

A. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời năm 1945.

B. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi năm 1954

C. Miền Nam được hoàn toàn giải phóng năm 1975.

D. Đất nước được độc lập, thống nhất năm 1976.

10. Đường lối đổi mới đất nước được đề ra từ

A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (1976).

B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (1982).

C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (1986).

D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (1991).

11. Trong đường lối đổi mới, Đảng cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN vì

A. Việt Nam có điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường.

B. Tận dụng được nhiều nguồn lực để phát triển đất nước.

C. Tạo điều kiện cho kinh tế tư bản, tư nhân phát triển.

D. Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

12. Tư tưởng cốt lõi xuyên suốt của cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay

A. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

B. Chống đế quốc, chống phong kiến.

C. Hòa bình, độc lập, thống nhất.

D. Tiến lên xây dựng CNXH.

13. Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất được rút ra từ thực tiễn cách mạng Việt Nam thế kỉ XX là

A. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp.

B. Không ngừng củng cố khối liên minh công - nông.

C. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

D. Thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày.

D. Mở các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ cách mạng rồi đưa về nước hoạt động.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 3. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

Lời giải: Giữa năm 1920, đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa (Lênin).

Chọn B

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 3. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Lời giải: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam, là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử trên con đường đấu tranh trong mấy thập kỉ đầu của thế kỉ XX.

Chọn D

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục II. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

Lời giải: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 trên cơ sở thống nhất ba tổ chức An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Chọn A

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục II. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

Lời giải: 

"Chính cương vắn tắt", "Sách lược vắn tắt" do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo được coi là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam bởi vì Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai giai cấp công nhân và nông dân.

Chọn A

Câu 5

Phương pháp: Xem lại Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939

Lời giải: 

Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương là chống đế quốc và chống phong kiến; nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa; chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình. Phương pháp đấu tranh là kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp. Hội nghị chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

Chọn C

Câu 6

Phương pháp: Xem lại chương III. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

Lời giải: Trong thời kì kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954), cách mạng nước ta thực hiện nhiệm vụ chiến lược là vừa kháng chiến vừa kiến quốc

Chọn B.

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục IV. Hoàn cảnh lịch sử mới và chiến dịch biên giới thu đông năm 1950

Lời giải: Với chiến thắng biên giới thu - đông 1950 quân đội ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

Chọn A

Câu 9

Phương pháp: Xem lại chương V. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000.

Lời giải: Cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nước từ sau khi đất nước được độc lập, thống nhất năm 1976.

Chọn D

Câu 8

Phương pháp: Xem lại chương IV. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975.

Lời giải: Nhiệm vụ chung của cách mạng cả nước trong những năm 1954 - 1975 kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

Chọn D

Câu 10

Phương pháp: Xem lại mục 2. Đường lối đổi mới của Đảng

Lời giải: Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra lần đầu tiên tại Đại hội VI (12 - 1986).

Chọn C

Câu 11

Phương pháp: Xem lại Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000)

Lời giải: Trong đường lối đổi mới, Đảng cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN vì tạo điều kiện cho kinh tế tư bản, tư nhân phát triển.

Chọn C

Câu 12

Phương pháp: Xem lại kiến thức đã học, rút ra kết luận

Lời giải: Tư tưởng cốt lõi xuyên suốt của cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Chọn A

Câu 13

Phương pháp: Xem lại kiến thức đã học, rút ra kết luận

Lời giải: Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất được rút ra từ thực tiễn cách mạng Việt Nam thế kỉ XX là giải quyết tốt mối quan hệ giữa giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp.

Chọn A

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về
 • Bài 2 trang 143 SBT sử 12

  Giải bài 2 trang 143 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô □ trước câu sai

 • Bài 3 trang 144 SBT sử 12

  Giải bài 3 trang 144 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy phân loại các sự kiện trong bảng dưới đây bằng cách đánh dấu X vào

 • Bài 4 trang 146 SBT sử 12

  Giải bài 4 trang 146 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng

 • Bài 5 trang 147 SBT sử 12

  Giải bài 5 trang 147 sách bài tập Lịch sử 12. Nêu những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam

 • Bài 6 trang 148 SBT sử 12

  Giải bài 6 trang 148 sách bài tập Lịch sử 12.Thực tế cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.