CHƯƠNG IV. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 113 SBT sử 12

Giải bài 1 trang 113 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 115 SBT sử 12

Giải bài 2 trang 115 sách bài tập Lịch sử 12. Miền Bắc đặt ra nhiệm vụ hoàn thành cải cách ruộng đất nhằm mục đích gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 115 SBT sử 12

Giải bài 3 trang 115 sách bài tập Lịch sử 12. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng được tiến hành trong

Xem lời giải

Bài 4 trang 116 SBT sử 12

Giải bài 4 trang 116 sách bài tập Lịch sử 12. Nêu và phân tích nhiệm vụ của cách mạng từng miền và nhiệm vụ chung

Xem lời giải

Bài 5 trang 116 SBT sử 12

Giải bài 5 trang 116 sách bài tập Lịch sử 12. Chiến lược chiến tranh xâm lược mà đế quốc Mĩ thực hiện ở miền Nam

Xem lời giải

Bài 6 trang 117 SBT sử 12

Giải bài 6 trang 117 sách bài tập Lịch sử 12. Nhân dân miền Nam chiến đấu đánh bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"

Xem lời giải

Bài 1 trang 117 SBT sử 12

Giải bài 1 trang 117 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái truớc ý đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 121 SBT sử 12

Giải bài 2 trang 121 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh chiến lược "Chiến tranh cục bộ" và "Chiến tranh đặc biệt"

Xem lời giải

Bài 3 trang 121 SBT sử 12

Giải bài 3 trang 121 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh chiến lược "Chiến tranh cục bộ và "Việt Nam hoá chiến tranh"

Xem lời giải

Bài 4 trang 122 SBT sử 12

Giải bài 4 trang 122 sách bài tập Lịch sử 12. Trình bày ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

Xem lời giải

Bài 5 trang 122 SBT sử 12

Giải bài 5 trang 122 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh Hiệp định Giơnevơ 1954 và Hiệp định Pari 1973

Xem lời giải

Bài 1 trang 124 SBT sử 12

Giải bài 1 trang 124 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 126 SBT sử 12

Giải bài 2 trang 126 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 127 SBT sử 12

Giải bài 3 trang 127 sách bài tập Lịch sử 12. Điền các sự kiện về diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Xem lời giải

Bài 4 trang 129 SBT sử 12

Giải bài 4 trang 129 sách bài tập Lịch sử 12. Thắng lợi có ý nghĩa chiến lược trên các mặt trận quân sự, chính trị

Xem lời giải

Bài 5 trang 130 SBT sử 12

Giải bài 5 trang 130 sách bài tập Lịch sử 12. Đảng ta căn cứ vào điều kiện lịch sử nào để quyết định mở Chiến dịch Hồ Chí Minh?

Xem lời giải

Bài 6 trang 130 SBT sử 12

Giải bài 6 trang 130 Lịch sử 12. Sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng được thể hiện như thế nào trong

Xem lời giải

Bài 7 trang 130 SBT sử 12

Giải bài 7 trang 130 sách bài tập Lịch sử 12. Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất