Bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

Bình chọn:
4 trên 310 phiếu
Bài 2.1 trang 6 SBT Vật lí 9

Giải bài 2.1 trang 6 SBT Vật lí 9. Trên hình 2.1 vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế của ba dây dẫn khác nhau

Xem lời giải

Bài 2.2 trang 6 SBT Vật lí 9

Giải bài 2.2 trang 6 SBT Vật lí 9. Cho điện trở R=15Ω. Khi mắc điện trở này vào hiệu điện thế 6V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là bao nhiêu ?

Xem lời giải

Bài 2.3 trang 6 SBT Vật lí 9

Giải bài 2.3 trang 6 SBT Vật lí 9. Làm thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đặt giữa hai đầu vật dẫn bằng kim loại, người ta thu được bảng số liệu sau :

Xem lời giải

Bài 2.4 trang 7 SBT Vật lí 9

Giải bài 2.4 trang 7 SBT Vật lí 9.Cho mạch điện có sơ đồ như hình 2.2, điện trở R1= 10Ω , hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là UMN = 12V.

Xem lời giải

Bài 2.5 trang 7 SBT Vật lí 9

Giải bài 2.5 trang 7 SBT Vật lí 9. Điện trở của một dây dẫn nhất định có mối quan hệ phụ thuộc nào dưới đây ?

Xem lời giải

Bài 2.6 trang 7 SBT Vật lí 9

Giải bài 2.6 trang 7 SBT Vật lí 9.Khi đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là I. Hệ thức nào dưới đây biểu thị định luật Ôm ?

Xem lời giải

Bài 2.7 trang 7 SBT Vật lí 9

Giải bài 2.7 trang 7 SBT Vật lí 9. Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trở ?

Xem lời giải

Bài 2.8 trang 7 SBT Vật lí 9

Giải bài 2.8 trang 7 SBT Vật lí 9. Trong thí nghiệm khảo sát định luật Ôm. có thế làm thay đổi đại lượng nào trong số các đại lượng gồm hiệu điện thế,

Xem chi tiết

Bài 2.9 trang 8 SBT Vật lí 9

Giải bài 2.9 trang 8 SBT Vật lí 9. “Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây”.

Xem lời giải

Bài 2.10 trang 8 SBT Vật lí 9

Giải bài 2.10 trang 8 SBT Vật lí 9. Đặt hiệu điện thế 6V vào hai đầu một điện trở thì dòng điện đi qua điện trở có cường độ 0,15A.

Xem lời giải

Bài 2.11 trang 8 SBT Vật lí 9

Giải bài 2.11 trang 8 SBT Vật lí 9. Giữa hai đầu một điện trở R1=20Ω có một hiệu điện thế là U = 3,2V.

Xem lời giải

Bài 2.12 trang 8 SBT Vật lí 9

Giải bài 2.12 trang 8 SBT Vật lí 9. Trên hình 2.3 có vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đối với hai điện trở R1 và R2.

Xem lời giải