Unit 7: My Neighborhood - Láng giềng của tôi

Bình chọn:
4.5 trên 253 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 7 Tiếng Anh 8

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary ) SGK tiếng Anh lớp 8 unit 7

Xem chi tiết

Thì hiện tại hoàn thành với for và since - Present perfect with for and since

Thì hiện tại hoàn thành với for và since diễn tả một hành động bắt đầu xảy ra trong quá khứ và còn tiếp diễn ở hiện tại hoặc có thể kéo dài đến tương lai.

Xem chi tiết

So sánh tính bằng của tính từ - Equal comparison

So sánh tính từ ở bậc ngang bằng. Dạng khẳng định : s + V + as + adj. + as.

Xem chi tiết

Getting started - Unit 7 trang 63 SGK Tiếng Anh 8

Match the names of places found in a neighborhood with the pictures

Xem lời giải

Listen and read - Unit 7 trang 63 SGK Tiếng Anh 8

2. Complete the sentences. Use the words from the dialogue. (Hãy hoàn thành các câu sau, dùng từ ở hội thoại trên.)

Xem lời giải

Speak - Unit 7 trang 64 SGK Tiếng Anh 8

Practice the dialogue with a partner.

Xem lời giải

Listen - Unit 7 trang 65 SGK Tiếng Anh 8

Na is new to the neighborhood. She’s talking with Wa about what she going to do on the weekend.

Xem lời giải

Read - Unit 7 trang 67 SGK Tiếng Anh 8

1. True or false? Check (✓) the boxes. Then correct the false sentences and write them in your exercise book.

Xem lời giải

Write - Unit 7 trang 68 SGK Tiếng Anh 8

The school English Speaking Club is going to hold a speaking contest to celebrate the Teachers' Day. The contest will be at Hall 204, Building G, from 7.30 pm to 10.00 pm on November 15. The person to contact is Tran Thi Thu Hang of class 8H.

Xem lời giải

Language focus - Unit 7 trang 69 SGK Tiếng Anh 8

Match each verb to its past participle.

Xem lời giải