Unit 5: Study Habits - Thói quen học tập

Bình chọn:
4.3 trên 312 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 Tiếng Anh 8

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh lớp 8 unit 1

Xem chi tiết

Trạng từ chỉ thể cách - Adverbs of manner

Đa số các trạng từ chỉ thê cách được hình thành bằng cách thêm —ly vào sau tính từ. Câu hỏi cho loại trạng từ này là “How?”

Xem chi tiết

Câu tường thuật - Reported speech

Câu tường thuật loại câu mệnh lệnh khẳng định có dạng: s + told + o + to-infinitive.

Xem chi tiết

Getting started - Unit 5 trang 46 Tiếng Anh 8

Work With a partner. Ask and answer questions about your lesson schedule.

Xem lời giải

Listen and read - Unit 5 trang 46 SGK Tiếng Anh 8

Tim? Tim? Are you home? Yes, Mom. I’m in the living-room. What is it, Mom?

Xem lời giải

Speak - Unit 5 trang 47 SGK Tiếng Anh 8

Work in groups. Ask each other about your studies. Use the questions and words in the boxes to help you.

Xem lời giải

Listen - Unit 5 trang 48 SGK Tiếng Anh 8

Listen to the dialogue and complete the report card. (Hãy nghe hội thoại sau và hoàn thành phiếu điểm.)

Xem lời giải

Read - Unit 5 trang 49 SGK Tiếng Anh 8

True or false? Check (✓) the boxes.

Xem lời giải

Write - Unit 5 trang 50 SGK Tiếng Anh 8

Look at Hoa's letter to Tim. She wrote it at the end of term. Identify the sections. Label them with correct letter.

Xem lời giải

Language focus - Unit 5 trang 52 SGK Tiếng Anh 8

Complete the dialogues. Use the adverbs of manner in the box.

Xem lời giải