Unit 15: Computers - Máy vi tính

Bình chọn:
4.3 trên 173 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 15 Tiếng Anh 8

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh lớp 8 unit 1

Xem chi tiết

Thì hiện tại hoàn thành với yet và already - Present perfect with yet and already

Các em hãy xem lại cấu tạo và cách dùng của thì hiện tại hoàn thành với for và since ờ bài 7. Bây giờ chúng ta học thêm một cách dùng nữa của thì hiện tại hoàn thành với already và yet.

Xem chi tiết

Read - Unit 15 trang 116 SGK Tiếng Anh 8

A new university without a library has recently opened in the USA. All the information normally found in a library is now stored in the university’s computers. Without leaving their computers, users can send messages and receive information through telephone lines.

Xem lời giải

Listen and read - Unit 15 trang 138 SGK Tiếng Anh 8

Nam: Dad. the printer isn’t working. Mr Nhat: It is new. There shouldn’t be anything wrong with it. Have you tu ed it on yet?

Xem lời giải

Getting started - Unit 15 trang 138 SGK Tiếng Anh 8

Work with your partner. Make a list of how computers can help us. Hãy làm việc vói bạn bên cạnh liệt kê những việc máy vi tính có thể giúp chúng ta.

Xem lời giải

Speak - Unit 15 trang 139 SGK Tiếng Anh 8

Work with a partner. Look at the table and the pictures. Take tu s to express and respond to opinions about the activities in the pictures.

Xem lời giải

Listen - Unit 15 trang 141 SGK Tiếng Anh 8

Copy the flow chart into your exercise book. Then listen and complete it

Xem lời giải

Write - Unit 15 trang 142 SGK Tiếng Anh 8

1. Match the words with the numbers in the picture. 2. Look at the pictures and the words. Write the instructions on how to use the printer

Xem lời giải

Language focus - Unit 15 trang 144SGK Tiếng Anh 8

Mẹ của Ba mới đi chợ về. Mẹ muốn bạn ấy làm một số việc nội trợ trong khi mẹ đi chợ.

Xem lời giải