Unit 6: Sports

Bình chọn:
4.2 trên 37 phiếu
Vocabulary – Unit 6 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary – Unit 6 – SGK tiếng Anh 6 - Friends plus

Xem lời giải

Reading – Unit 6 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Reading: The Olympics then and now – Unit 6. Sports – SGK tiếng Anh 6 - Friends plus

Xem lời giải

Language Focus: there was/ were – Unit 6 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Language Focus (there was(n’t), there were(n’t) - was(n’t), were(n’t)) – Unit 6. Sports – Tiếng Anh 6 – Friends Plus

Xem lời giải

Vocabulary and Listening – Unit 6 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary and Listening: X Games – Unit 6. Sports – SGK tiếng Anh 6 – Friends plus

Xem lời giải

Language Focus: Past simple (affirmative) – Unit 6 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Language Focus (Past simple: affirmative, Past time expressions) – Unit 6. Sports – Tiếng Anh 6 – Friends Plus

Xem lời giải

Speaking – Unit 6 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Speaking – Unit 6. Sports – Tiếng Anh 6 – Friends Plus

Xem lời giải

Writing – Unit 6 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Writing – Unit 6. Sports – Tiếng Anh 6 – Friends Plus

Xem lời giải

Culture – Unit 6 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Culture: Football vs. basketball – Unit 6. Sports – Tiếng Anh 6 – Friends Plus

Xem lời giải

Puzzles and Games – Unit 6 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết Puzzles and Games – Unit 6. Sports – SGK tiếng Anh 6 - Friends plus

Xem lời giải