Unit 4: Learning world

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Vocabulary: School subjects - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Vocabulary: School subjects - Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

Reading - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Reading: School project - Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

Language focus 1 - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Language focus 1 - Ngữ pháp 1 - Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

Vocabulary and listening - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Vocabulary and listening: Verbs (Studying a language) - Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

Language focus 2 - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Language focus 2 - Ngữ pháp 2 - Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

Speaking - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Speaking: Asking for help when you're studying - Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

Writing - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Writing: An email about your school - Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

Culture - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Culture: Digital learning - Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

Puzzles and games - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Puzzles and games - Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải