Unit 5: Food and health

Bình chọn:
4.6 trên 66 phiếu
Vocabulary - Unit 5 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary - Unit 5 SGK tiếng Anh 6 - Friends Plus

Xem lời giải

Reading - Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Reading - Unit 5 SGK tiếng Anh 6 - Friends Plus

Xem lời giải

Language Focus - Unit 5 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Language Focus: Countable and uncountable nouns, some, any, much, many and a lot of – Unit 5 - SGK tiếng Anh 6 - Friends plus

Xem lời giải

Vocabulary and Listening – Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary and Listening – Unit 5 – SGK tiếng Anh 6 - Friends plus

Xem lời giải

Language Focus (Verb+-ing, Imperatives, should/shouldn’t) – Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Language Focus (Verb+-ing, Imperatives, should/shouldn’t) – Unit 5 – SGK tiếng Anh 6 - Friends plus

Xem lời giải

Speaking – Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết Speaking – Unit 5 – SGK tiếng Anh 6 - Friends plus

Xem lời giải

Writing – Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Writing – Unit 5. Food and heath – SGK tiếng Anh 6 - Friends plus

Xem lời giải

CLIL – Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần CLIL – Unit 5. Food and heath – SGK tiếng Anh 6 - Friends plus

Xem lời giải

Puzzles and Games – Unit 5 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết Puzzles and Games –Unit 5. Food and heath – SGK tiếng Anh 6 - Friends plus

Xem lời giải