Unit 10: Lifelong Learning - Học suốt đời

Bình chọn:
4.3 trên 122 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 tiếng Anh 12 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 12 mới unit 10

Xem lời giải

Conditional type 3 and Mixed conditional of type 2 and type 3 – Unit 10 - Tiếng Anh 12 mới

Tóm tắt lý thuyết ngữ pháp: Conditional type 3 and Mixed conditional of type 2 and type 3 (Câu điều kiện loại 3 và hỗ hợp câu điều kiện loại 2 và loại 3) Unit 10. Lifelong learning tiếng Anh 12 mới

Xem chi tiết

Getting Started - Unit 10 SGK tiếng Anh 12 mới

Tổng hợp các bài tập trong phần Getting Started - trang 58 Unit 10 SGK tiếng anh 12 mới

Xem lời giải

Language - Unit 10 SGK tiếng Anh 12 mới

Work in pairs. Match the characteristics of lifelong learning (1-5) with their example actions (a-e).

Xem lời giải

Skills - Unit 10 SGK tiếng Anh 12 mới

Tổng hợp các bài tập trong phần Skills - trang 62 Unit 10 SGK tiếng anh 12 mới

Xem lời giải

Communication and Culture - Unit 10 SGK tiếng Anh 12 mới

In groups, discuss the lessons of lifelong learning you can learn from President Ho Chi Minh.

Xem lời giải

Looking back - Unit 10 SGK tiếng Anh 12 mới

Tổng hợp các bài tập trong phần Looking back - trang 68 Unit 10 SGK tiếng anh 12 mới

Xem lời giải

Project - Unit 10 SGK tiếng Anh 12 mới

Vận dụng kiến thức để làm bài tập trong phần Project - trang 69 Unit 10 SGK tiếng anh 12 mới

Xem lời giải