Tiếng Anh lớp 5 Mới Review 2 Tiếng Anh 5 mới

Short story Cat and Mouse 2 trang 72 SGK Tiếng Anh 5 Mới


1. Những chú chuột đang làm gì? They're practising for Mouse Sports Day. Họ đang luyện tập cho ngày Hội thao Chuột.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Truyện ngắn: Mèo và Chuột 2

1. Read and listen to the story (Đọc và lắng nghe câu truyện)

Click tại đây để nghe:

Miu: Hello, Chit. What are you doing?

Chit: We're practising for Mouse Sports Day.

Miu: Mouse Sports Day? When will it be?

Chit: On Saturday.                                                  

Miu: What are you going to do?                             

Chit: I'm going to run a hundred metres.

Miu: Mimi is going to play badminton.

Chit: Nini is going to play table tennis.

Miu: And what are you going to do, Jack?

Jack: I'm going to watch them!                            

Tạm dịch:

Miu: Xin chào Chit. Bạn đang làm gì vậy?

Chit: Tớ đang luyện tập cho ngày Hội thao Chuột.

Miu: Ngày Hội thao Chuột ư? Nó sẽ diễn ra khi nào?

Chit: Vào thứ Bảy.

Miu: Bạn sẽ làm gì?

Chit: Tớ sẽ chạy 100m.

Miu: Mimi sẽ chơi cầu lông.

Chit: Nini sẽ chơi bóng bàn.

Miu: Và bạn sẽ làm gì vậy Jack?

Jack: Tớ sẽ đến xem họ.

Câu 2

2. Answer the questions (Trả lời những câu hỏi)

Lời giải chi tiết:

1. What are the mice doing?

(Những chú chuột đang làm gì?)

=> They’re practising for Mouse Sports Day.

(Họ đang luyện tập cho ngày Hội thao Chuột.)

2. What is Chit going to do at Mouse Sports Day?

(Chit sẽ làm gì tại ngày Hội thao Chuột?)

=> He’s going to run a hundred metres.

(Cậu ấy sẽ chạỵ 100m.)

3. What is Mimi going to do at Mouse Sports Day?

(Mimi sẽ làm gì tại ngày Hội thao Chuột?)

=> She’s going to play badminton.

(Cô ấy sẽ chơi cầu lông.)

4. What is Nini going to do at Mouse Sports Day?

(Nini sẽ làm gì tại ngày Hội thao Chuột?)

=> She’s going to play table tennis.

(Cô ấy sẽ chơi bóng bàn.)

5. Is Jack going to take part in Mouse Sports Day?

(Jack có tham gia vào ngày Hội thao Chuột không?)

=> No, he isn’t. He’s going to watch.

 (Không, cậu không tham gia. Cậu ấy sẽ đến xem.)

Câu 3

3. Unscramble these words from the story (Sắp xếp lại những từ trong câu truyện)

Lời giải chi tiết:

a. hundred

(một trăm)

b. Saturday

(thứ Bảy)

c. watch

(xem)

d. badminton

(cầu lông)

5. practising

(tập luyện)

 

Câu 4

4. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Lời giải chi tiết:

1. will

2. going

3. am

4. run

5. not

 

A: Will there be Sports Day at your school?

B: Yes, there (1) will.

A: Are you (2) going to take part?

B: Yes, I (3) am.

A: What are you going to do?

B: I’m going to (4) run a hundred metres.

A: Are you going to win?

B: No, I’m (5) not!

Tạm dịch:

A: Trường bạn có tổ chức ngày Thể thao không?

B: Có.

A: Bạn có định tham gia không?

B: Có.

A: Bạn định tham gia môn gì?

B: Mình định tham gia môn chạy 100 mét.

A: Bạn có nghĩ mình sẽ thắng không?

B: Không!

Câu 5

5. Work in pair (Thực hành theo cặp.)

Nói về ngày Hội thao của trường bạn

Câu 6

6. Read and match (Đọc và nối)

Lời giải chi tiết:

1. What are you going to do on Saturday? - I’m going to practise for Sports Day.

(Bạn sẽ làm gì vào thứ Bảy? - Tớ sẽ tập luyện cho ngày Hội thao.)

2. Where are you going to do that?  In the park.

(Bạn sẽ làm việc đó ở đâu? - Trong công viên.)

3. Are you going to practise with anyone? - Yes, with my friend.

(Bạn sẽ tập luyện với mọi người phải không? – Có chứ, với bạn tớ.)

4. When is Sports Day? - On Wednesday.

(Ngày Hội thao khi nào? - Vào thứ Tư)

5. Are you going to run? - No, I’m going to play basketball.

 (Bạn sẽ chạy phải không? - Không, tớ sẽ chơi bóng rổ)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 181 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài