Tiếng Anh lớp 5 Mới Review 1 Tiếng Anh 5 mới

Short story Cat and Mouse 1 trang 38,39 SGK Tiếng Anh 5 Mới


Hello, I'm Miu and these are my friends, Maurice and Doris. Xin chào, mình là Miu và đây là những người bạn của mình, Maurice và Doris.

Truyện ngắn: Mèo và Chuột 1

1. Read and listen to the story (Đọc và lắng nghe câu truyện)

Click tại đây để nghe:


Hello, I'm Miu and these are my friends, Maurice and Doris.

Hello!

Hello!

Hello, I'm Chit and these are my sisters, Mimi and Nini!

Hello!

Wake up, Jack!

Hello, Chit.

Hello, Miu.

Did you and your family go on holiday?

Yes, we did.

Where did you go?

We went to the beach.

Did you enjoy it?

Yes, we did.

We sat on the beach and swam in the sea.

What about you? Did you go on holiday?

Yes. Maurice, Doris and I went to the moutains.

Did you enjoy it?

No, we didn't.

It was cold and it rained all the time.

It's nice to be home!

Audio script:

Miu: Hello, I'm Miu and these are my friends, Maurice and Doris.

Maurice: Hello!

Doris: Hello!

Chit: Hello, I'm Chit and these are my sisters, Mimi and Nini!

Mimi and Nini: Hello!

Chit: Wake up, Jack!

Miu: Hello, Chit.

Chit: Hello, Miu.

Miu: Did you and your family go on holiday?

Chit: Yes, we did.

Miu: Where did you go?

Chit: We went to the beach.

Miu: Did you enjoy it?

Chit: Yes, we did.

Chit: We sat on the beach and swam in the sea. What about you? Did you go on holiday?

Miu: Yes. Maurice, Doris and I went to the moutains.

Chit: Did you enjoy it?

Miu: No, we didn't. It was cold and it rained all the time.

All: It's nice to be home!

Tạm dịch:

Miu: Xin chào, mình là Miu và đây là những người bạn của mình, Maurice và Doris.

Maurice: Xin chào!

Doris: Xin chào!

Chit: Xin chào, mình là Chit và đây là những chị gái mình Mimi và Nini!

Mimi and Nini: Xin chào!

Chit: Thức dậy, Jack!

Miu: Xin chào Chit.

Chit: Xin chào Miu.

Miu: Bạn và gia đinh bạn đi nghỉ mát phải không?

Chit: Vâng, đúng rồi.

Miu: Bạn đã đi đâu?

Chit: Chúng tôi đã đi đến bãi biển.

Miu: Các bạn có thích nó không?

Chit: Vâng, chúng tôi có thích.

Chit: Chúng tôi nằm trên bãi biển và tâm biển. Còn bạn thì sao? Bạn có đi nghỉ mát không?

Miu: Có. Maurice, Doris và tôi đã đi núi.

Chit: Bạn có thích nó không?

Miu: Không, chúng tôi không thích. Trời lạnh và mưa suốt.

All: Thật tốt khi ở nhà!

2. Answer the questions (Trả lời những câu hỏi)

1. They went to the beach.  

2. Yes, they did.

3. With Maurice and Doris.

4. They went to the mountains.

5. No, they didn't. Because it was cold and it rained all the time.

Tạm dịch:

1. Chit và gia đình cậu ấy đã đi nghỉ mát ở đâu?       

Họ đã đi đến bãi biển.       

2. Họ đã có một thời gian thoải mái phải không?             

Vâng, đúng vậy.

3. Miu đã đi nghỉ mát với ai?

Miu đã đi nghỉ mát cùng với Maurice và Doris.

4. Họ đã đi đâu?

Họ đã đi núi.

5. Họ đã có một khoảng thời gian thoải mái phải không? Tại sao/ Tại sao không?

Không, họ không có. Bởi vì trời lạnh và mưa suốt thời gian đấy.

3. Unscramble these words from the story (Sắp xếp lại những từ từ câu truyện)

Đáp án:

a. holiday (kỳ nghỉ) b. beach (bờ biển) c. family (gia đình)  d. mountains (núi) e. rained (mưa)

4. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Đáp án: (1) did   (2) went   (3) enjoy   (4) did   (5) didn't

Tạm dịch:

A: Bạn đã đi nghỉ mát ở đâu?

B: Chúng tôi đã đi đến bãi biển.

A: Bạn có thích nó không?

B: Vâng, chúng tôi có thích. Nó rất vui. Còn bạn thì sao?

A: Chúng tôi đã đi núi.

B: Bạn có thích nó không?

A: Không, chúng tôi không thích. Trời đã mưa suốt thời gian đi.

5. Work in pair (Thực hành theo cặp.)

Nói về kỳ nghỉ đã qua của bạn.

6. Read and match (Đọc và nối)

Đáp án:
1b   2e   3d   4a   5c

Tạm dịch:

1 -b

Các bạn đã có một cuối tuần thật tốt phải không?

 

Vâng, đúng rồi

2 - e 

Bạn đã đi đâu?

 

Chúng tôi đã đi đến bờ biển.

3 - d

Bạn đã thấy gì?

 

Chúng tôi đã thấy một đứa bé và ba mẹ của nó.

4 - a

Những người bạn có đi cùng phải không?

 

Không, họ không đi.

5 - c

Bạn đã trở về khi nào?

 

Ngày hôm qua.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 202 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài