Tiếng Anh lớp 10 Mới Unit 10: Ecotourism - Du lịch sinh thái

Language - trang 49 Unit 10 SGK Tiếng Anh 10 mới


How do we form adjectives from nouns or verbs? Use a dictionary and complete the table.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

V1

Vocabulary (Từ vựng)

 How do we form adjectives from nouns or verbs? Use a dictionary and complete the table.

(Chúng ta tạo tính từ từ danh từ và động từ như thế nào? Sử dụng từ điển và hoàn thành bảng sau.)

Phương pháp giải:

Tra cứu nghĩa trong từ điển

Một số đuôi của tính từ: -al, -ical, -ing, -ed, -able

Lời giải chi tiết:

Nouns/Verbs

(Danh từ/Động từ)

+ suffixes

(+ hậu tố)

Adjective

(Tính từ)

1. culture (n)

+ -al

cultural

2. nature (n)

+ -al

natural

3. environment (n)

+ -al

environmental

4. ecology (n)

+ -(i)al

ecological

5. interest (v)

+ -ing/-ed

interesting/interested

6. sustain (v)

+ -able

sustainable

7. relax (v)

+ -ing/-ed

relaxing/relaxed

V2

Complete the following sentences, using the adjectives in 1.

(Hoàn thành những câu sau, sử dụng tính từ ở phần 1.)  

Lời giải chi tiết:

 1. sustainable (adj): thân thiện với môi trường, bền vững   

A sustainable forest is a forest where trees that are cut are replanted and the wildlife is protected.       

Một khu rừng bền vững là một khu rừng mà cây cối bị chặt đi thì được trồng lại và động vật hoang dã được bảo vệ.

2. relaxing   (adj): giải trí        

It was quite relaxing to. spend a week on a camping trip with friends in the open air.

Thật hoàn toàn thoải mái khi dành một tuần đi cắm trại với bạn bè trong không khí thoáng mát.

 

3. cultural (adj): thuộc về văn hóa

natural (adj): thuộc về thiên nhiên

 When you take part in an eco tour, you learn more about the cultural  traditions of the local people and the natural habitat of some rare animals.

Khi bạn tham gia một chuyến du lịch sinh thái, bạn học được nhiều về những truyền thống văn hóa của con người địa phương và nơi môi trường sống của những động vật quý hiếm.

4. ecological (adj): thuộc về sinh thái

 Cutting down trees or hunting wild animals may upset the   ecological balance of an area.      

 Đốn hạ cây hoặc săn động vật hoang dã có thể làm mất cân bằng sinh thái của một khu vực.

5. environmental (adj): thuộc về môi trường

Mass tourism may cause environmental problems such as pollution, water shortages, or an increase of waste. 

Du lịch ồ ạt có thể gây ra những vấn đề môi trường như ô nhiễm, thiếu nước, hoặc tăng rác thải.   

6. interested (adj): thích, hứng thú

 l am very much interested in learning more about ecotourism and its benefits.

  Tôi rất quan tâm đến việc học hỏi nhiều hơn về du lịch sinh thái và lợi ích của nó.

P1

Pronunciation (Phát âm)

 Listen and put a mark (') before the syllable with the primary stress.

(Nghe và đánh dấu (') trước những âm chính.)

Lời giải chi tiết:

Click tại đây để nghe:

P2

Listen again and repeat the words in 1.

(Nghe và lặp lại các từ trong mục 1. )

Lời giải chi tiết:

Click tại đây để nghe:

 

G1

Grammar (Ngữ pháp)

Conditional sentences Type 1 (Câu điều kiện Loại 1)

 Complete the sentences, using the correct forms of the verbs in the box. You can use a modal verb in the main clause if necessary.

(Hoàn thành các câu sau, sử dụng dạng đúng của những động từ trong khung. Em có thể sử dụng một động từ đặc biệt trong mệnh để chính nếu cần.) 

 

Phương pháp giải:

Cấu trúc câu điều kiện loại I: If S + V(hiện tại đơn), S + will/can/may + V

Lời giải chi tiết:

1. leaves          

2. will/may/might not get              

3. fail                  

4. will/may/might get

5. pay

6. will/may/might eat

7. will/may/might call

8. will/might/may go

Tạm dịch:

1. Nếu Alice đến Hà Nội lúc 3 giờ, cô ấy sẽ ở đó vào lúc khoảng 10:30.

2. Chúng ta sẽ không đi đến trường đúng giờ nếu xe buýt lại trễ.

3. Ba mẹ tôi có lẽ buồn nếu tôi trượt kỳ thi.

4. Bạn sẽ được giảm nếu bạn trả tiền trước chuyến đi.

5. Nếu bạn trả tiền cho một chuyến du lịch sinh thái, một phần tiền của bạn sẽ được sử dụng cho việc bảo vệ động vật hoang dã.

6. Nếu trời không mưa, chúng ta sẽ ăn ở trong vườn.

7. Tôi chắc rằng anh ấy sẽ gọi bạn nếu anh ấy không thấy bạn trong bữa tiệc.

8. Bạn sẽ đi ra ngoài cùng bạn bè của bạn nếu bạn hoàn thành bài tập về nhà trước 7 giờ.

G2

Put the verbs in brackets in the correct form.

(Đặt những dộng từ trong ngoặc đơn vào dạng đúng của chúng.)

Phương pháp giải:

Câu điều kiện loại I: If + S + V (hiện tại đơn), S + will/can + V

Lời giải chi tiết:

 1. will be; fail                                           

2. will help; have

3. will feel; comes      

4. need; will you lend

5. throw; may/will eat and die 

6. will cause; make; leave

7. will be scared; fly; make     

8. will take; do not know

Tạm dịch:

1. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu bạn rớt kỳ thi. Bạn học chăm chỉ mà.

2. Chúng tôi sẽ giúp bạn làm việc nhà nếu chúng tôi có thời gian.

3. John và Ann sẽ cảm thấy thất vọng nếu không ai đến bữa tiệc.

4. Nếu tôi cần tiền mua một từ điển, bạn sẽ cho tôi mượn một ít chứ?

5. Nếu bạn ném túi nhựa xuống biển, cá sẽ ăn chúng và chết.

6. Bạn sẽ gây cháy rừng nếu bạn đốt lửa trại và để nó tự tắt.

7. Chim sẽ sợ và bay đi nếu người ngắm chim gây ra tiếng ồn quá lớn.

8. Tôi sẽ mang máy tính xách tay trở về cửa hàng nếu bạn không biết cách sửa.

G3

Conditional sentences Type 2 (Câu điều kiện Loại 2)

3. Match the first part in column A with the second part in column B to complete the unreal conditional sentences (Type 2). Put the verbs in brackets in the correct form.

(Nối phần đầu trong cột A với phần 2 trong cột B để hoàn thành câu điều kiện không có thực (Loại 2). Đặt những động từ trong ngoặc đơn ở dạng đúng của chúng.)

Phương pháp giải:

Câu điều kiện loại II: If + S + V(quá khứ đơn), S + would/could + V

Lời giải chi tiết:

1  - d: lived; would work/could work

2 - a: were; would tell

3  - f: did not start; would be

4  - b: used; would be

5  - g: would change; had

6  - c: were; would travel

7  — h: would go; were/ was

8  - e: would be; stopped

Tạm dịch:

1. Nếu Kim sống ở miền quê, cô ấy sẽ làm việc trên cánh đồng với nhiều loại động vật.

2. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ kể cho anh ấy nghe sự thật.

3. Nếu người ta không bắt đầu chiến tranh, thế giới sẽ là một nơi tốt hơn để sông.

4. Nếu càng có nhiều người sử dụng phương tiện công cộng, sẽ ít có ô nhiễm không khí.

5. Bạn sẽ thay đổi ngoại hình của mình, nếu bạn có cơ hội chứ?

6. Nếu tôi lớn hơn 10 tuổi, tôi sẽ tự đi du lịch nước ngoài.

7. Tôi sẽ đi biển; nếu thời tiết tốt.

8. Cuộc sống trên trái đất sẽ không thể, nếu mặt trời ngừng chiếu sáng.

G4

Read the situations and make conditional sentences. You can use could where possible.

(Đọc những tình huống và làm các câu điều kiện. Em có thể sử dụng “could” ở chỗ có thể.)

Phương pháp giải:

Câu điều kiện loại II: If + S + V(quá khứ đơn), S + would/could + V

Lời giải chi tiết:

1. If Victor could speak English, he could get a good job. (Nếu Victor có thể nói được tiếng Anh, anh ấy có thể có được một công việc tốt.) 

2. If Nancy lived near the park, she would/could go running there every morning. (Nếu Nancy sống gần công viên, sô ấy sẽ/có thể chạy bộ ở đó mỗi buổi sáng.)

3. If Nam could swim, he would/could go to the swimming pool alone. (Nếu Nam có thể bơi được, anh ấy có thể đi đến hồ bơi một mình.) 

4. If Tom had a passport, he would/could travel abroad.  (Nếu Tom có một hộ chiếu, anh ấy sẽ/có thể đi du lịch nước ngoài.) 

5. If there weren’t so many tourists visiting the national parks, the environment there would not be badly polluted. (Nếu không có quá nhiều khách du lịch thăm, công viên quốc gia, môi trường ở đó sẽ ít bị ô nhiễm.)

6. If tourists don’t throw litter in the river, the water would not be polluted. (Nếu du khách không ném rác xuống sông, nước sẽ không bị ô nhiễm.)

7. If these students worked hard, they would pass the exam. (Nếu học sinh học chăm chi, chúng sẽ đậu kỳ thi thôi.)

8. If Hoa didn’t have so much homework, she would/could go out with her friends tonight.( Nếu Hoa không có nhiều bài tập về nhà quá, cô ấy sẽ/có thể đi ra ngoài với bạn cô ấy tối nay. )

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 28 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài