Cùng em học Toán 5 Tuần 32 - Cùng em học Toán 5

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 52


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 32 câu 1, 2, 3, 4 trang 52 với lời giải chi tiết. Câu 1. Tính giá trị biểu thức: a) 92,8 - 4,56 x 0,1 = ... ; b) 5,7 + 0,457 : 0,01 = ... ; ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính giá trị biểu thức:

a) \(92,8 - 4,56 \times 0,1 =  \ldots \)

b) \(5,7 + 0,457:0,01 =  \ldots \)

c) \(\dfrac{{11}}{{12}} + \dfrac{2}{7}:\dfrac{4}{5} =  \ldots \) 

Phương pháp giải:

Biểu thức có các phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia thì ta thực hiện phép cộng, phép trừ trước; thực hiện phép nhân, phép chia sau.

Lời giải chi tiết:

a)

 \(\begin{array}{l}92,8 - 4,56 \times 0,1\\ = 92,8 - 0,456\\ = 92,344\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}5,7 + 0,457:0,01\\ = 5,7 + 45,7\\ = 51,4\end{array}\)

c) 

\(\begin{array}{l}\dfrac{{11}}{{12}} + \dfrac{2}{7}:\dfrac{4}{5}\\ = \dfrac{{11}}{{12}} + \dfrac{2}{7} \times \dfrac{5}{4}\\ = \dfrac{{11}}{{12}} + \dfrac{5}{{14}}\\ = \dfrac{{77}}{{84}} + \dfrac{{30}}{{84}}\\ = \dfrac{{107}}{{84}}\end{array}\)

Bài 2

Tính tỉ số phần trăm của:

a) 10 và 16: …….. Tỉ số phần trăm của 10 và 16 là ……..

b) 3,2 và 8: …….. Tỉ số phần trăm của 3,2 và 8 là ……..

Phương pháp giải:

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số \(a\)và \(b\) ta làm như sau:

-  Tìm thương của \(a\)và \(b\).

-  Nhân thương đó với \(100\) và viết thêm kí hiệu \(\% \) vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 10 và 16:

     10 : 16 = 0,625 = 62,5%

     Tỉ số phần trăm của 10 và 16 là 62,5%.

b) 3,2 và 8:

    3,2 : 8 = 0,4 = 40%

    Tỉ số phần trăm của 3,2 và 8 là 40%.

Bài 3

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

Đội văn nghệ nhà trường có \(48\) bạn trong đó có \(21\) bạn nam, còn lại là nữ. Tỉ số phần trăm của số bạn nữ và số bạn trong đội văn nghệ là ……..  

Phương pháp giải:

- Tìm số bạn nữ ta lấy số bạn của cả đội văn nghệ trừ đi số bạn nam : \(48 – 21 = 27\) (bạn).

- Muốn tìm tỉ số phần trăm của số bạn nữ và số bạn trong đội văn nghệ ta sẽ tìm thương giữa số bạn nữ và số bạn trong đội văn nghệ, tức là tìm thương của phép chia \(27 : 48\),  sau đó nhân thương đó với \(100\) và viết thêm kí hiệu \(\% \) vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết:

Đội văn nghệ có số bạn nữ là:

            \(48 \,– 21 = 27\) (bạn)

Tỉ số phần trăm của số bạn nữ và số bạn trong đội văn nghệ là:

            \(27 : 48 = 0,5625\)

             \( 0,5625 = 56,25 \%\)

                           Đáp số: \(56,25\%.\)

Bài 4

Một tổ sản xuất theo kế hoạch phải làm \(360\) sản phẩm, đến nay đã làm được \(45\%\) số sản phẩm đó. Hỏi theo kế hoạch tổ sản xuất đó phải làm bao nhiêu sản phẩm như thế nữa?

Phương pháp giải:

- Tìm số sản phẩm mà tổ sản xuất đã làm được tức là ta tìm 45% của 360 sản phẩm. Muốn tìm 45% của 360 sản phẩm, ta có thể lấy 360 chia cho 100 rồi nhân với 45 hoặc lấy 360 nhân với 45 rồi chia cho 100, sau đó thêm đơn vị vào kết quả.

- Tìm số sản phẩm còn phải làm ta lấy tổng số sản phẩm phải làm theo kế hoạch trừ đi số sản phẩm đã làm được.

Lời giải chi tiết:

Tổ sản xuất đã làm được số sản phẩm là:

         \(360 : 100 × 45 = 162\) (sản phẩm) 

Theo kế hoạch tổ sản xuất đó phải làm số sản phẩm là:

         \(360\, – 162 = 198\) (sản phẩm)

                           Đáp số: \(198\) sản phẩm.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.5 trên 17 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Gửi bài