CHƯƠNG VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Bình chọn:
4.4 trên 140 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục 1. Văn học cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Tóm tắt mục 1. Văn học cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX. Đến cuối thế kỉ XVIII, nền văn học dân gian ở nước ta càng phát triển rực rỡ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền

Tóm tắt mục 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Nghệ thuật cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Tóm tắt mục 2. Nghệ thuật cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Kinh tế dưới triều Nguyễn

Tóm tắt mục 2. Kinh tế dưới triều Nguyễn. Về nông nghiệp, sau nhiều năm chiến tranh, nông nghiệp nước ta sa sút nghiêm trọng.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Giáo dục, thi cử ở nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Tóm tắt mục 1. Giáo dục, thi cử ở nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn

Tóm tắt mục 1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Sử học, địa lí, y học nước ta cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX

Tóm tắt mục 2. Sử học, địa lí, y học nước ta cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Các cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại nhà Nguyễn

Tóm tắt mục 2. Các cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại nhà Nguyễn

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Những thành tựu về kĩ thuật

Tóm tắt mục 3. Những thành tựu về kĩ thuật ở nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Các cuộc khởi nghĩa nông dân từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX

Em hãy lập bảng thống kê (theo mẫu dưới đây) các cuộc khởi nghĩa nông dân từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX.

Xem lời giải

Tình hình kinh tế, văn hoá ở các thế kỉ XVI - nửa đầu thế kỉ XIX

Tình hình kinh tế, văn hoá ở các thế kỉ XVI - nửa đầu thế kỉ XIX

Xem lời giải

Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây dựng quốc gia như thế nào ?

Quang Trung đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước: Tây Sơn lật đổ chính quyền Nguyễn, Trịnh, Lê: Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong

Xem lời giải

Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền đã diễn ra như thế nào ?

- Những biểu hiện về sự mục nát của vua, quan nhà Lê đầu thế kỉ XVI (liên hệ với bài 21, mục 1, nêu lên được những biểu hiện chính như vua, quan ăn chơi xa xỉ, nội bộ vương triển mâu thuẫn...).

Xem lời giải

Những sự kiện đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Lập bảng thống kê (theo mẫu dưới đây) những sự kiện đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất