Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu (Thời sơ - trung kì trung đại)

Bình chọn:
4.1 trên 510 phiếu
Tóm tắt mục 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu

Tóm tắt mục 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Lãnh địa phong kiến

Tóm tắt mục 2. Lãnh địa phong kiến. Những vùng đất đai rộng lớn mà các quý tộc chiếm đoạt được đã nhanh chóng

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Sự xuất hiện của các thành thị trung đại

Tóm tắt mục 3. Sự xuất hiện của các thành thị trung đại. Lãnh địa là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 3 sgk lịch sử 7

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 3 SGK Lịch sử 7

Xem lời giải

Lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 3 SGK Lịch sử 7

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 4 sgk lịch sử 7

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 4 SGK Lịch sử 7

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 5 sgk lịch sử 7

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 5 SGK Lịch sử 7

Xem lời giải

Những ai sống trong các thành thị? Họ làm những nghề gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 5 SGK Lịch sử 7

Xem lời giải

Bài 1 trang 5 lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 5 SGK Lịch sử 7

Xem lời giải

Bài 2 trang 5 sgk lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 5 SGK Lịch sử 7

Xem lời giải

Bài 3 trang 5 lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 5 SGK Lịch sử 7

Xem lời giải