Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Bình chọn:
4.4 trên 202 phiếu
Tóm tắt mục 1. Nhà Lý sụp đổ

Tóm tắt mục 1. Nhà Lý sụp đổ. Từ cuối thế kỉ XII, nhà Lý ngày càng suy yếu.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền

Tóm tắt mục 2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Pháp luật thời Trần

Tóm tắt mục 3. Pháp luật thời Trần. Nhà nước chú trọng sửa sang luật pháp, ban hành bộ luật mới gọi là Quốc triều hình luật.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng

Tóm tắt mục 1. Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Phục hồi và phát triển kinh tế thời Trần

Tóm tắt mục 2. Phục hồi và phát triển kinh tế thời Trần. Để ổn định chính trị, xã hội, củng cố quốc phòng, nhà Trần đã thực hiện

Xem chi tiết

Nhà Trần đã làm những gì để phục hồi và phát triển kinh tế

Chính nhờ những chính sách đó làm cho nông nghiệp được nhanh chóng phục hồi và phát triển, là cơ sở thúc đẩy sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp.

Xem lời giải

Hãy nêu những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng

- Tác dụng của những chính sách trên là xây dựng được lực lượng quân đội hùng mạnh, có kỉ luật nghiêm minh. Là cơ sở để bảo vệ đất nước, chiến thắng giặc ngoại xâm.

Xem lời giải

Em hãy trình bày những nét chính về pháp luật thời Trần.

Trình bày những nét chính về pháp luật thời Trần.

Xem lời giải

Các đơn vị hành chính từ cấp lộ đến cấp xã ở thời Trần

- Dưới thời Lý, cả nước chia thành 24 lộ, phủ, giao cho con, cháu nhà vua hoặc các đại thần cai quản.

Xem lời giải

Em hãy mô tả bộ máy quan lại thời Trần.

bộ máy nhà nước thời Trần cũng giống như thời Lý, được phân làm ba cấp, quyền hành tập trung trong tay vua (chế độ phong kiến tập quyền)

Xem lời giải

Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần

Về tổ chức bộ máy quan lại thời Trần,

Xem lời giải

Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào?

- Tháng 12 năm Ất Dậu (đầu năm 1226), Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nhà Trần được thành lập.

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về quân đội thời Trần?

Em có nhận xét gì về quân đội thời Trần?

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp

Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Trần ở thế kỉ XIII?

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về chủ trương phát triển nông nghiệp của nhà Trần?

Em có nhận xét gì về chủ trương phát triển nông nghiệp của nhà Trần?

Xem lời giải