CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bình chọn:
3.8 trên 63 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem chi tiết

Phương pháp nghiên cứu tri truyền người

Lý thuyết Phương pháp nghiên cứu tri truyền người Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Bệnh và tật di truyền ở người

Lý thuyết Bệnh và tật di truyền ở người Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Di truyền học với con người

Lý thuyết Di truyền học với con người Sinh 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 5 - Sinh học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 5 - Sinh học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Xem thêm