CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO

Bình chọn:
3.8 trên 39 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương VI - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương VI - Hóa học 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương VI - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương VI - Hóa học 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương VI - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương VI - Hóa học 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương VI - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương VI - Hóa học 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương VI - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương VI - Hóa học 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương VI - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương VI - Hóa học 11

Xem lời giải

Lý thuyết ankadien

Lý thuyết Ankadien...

Xem chi tiết

Lý thuyết anken

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Xem chi tiết

Bài 1 trang 132 sgk hóa học 11

Giải bài 1 trang 132 SGK Hóa học 11. So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học..

Xem lời giải

Bài 2 trang 132 sgk hóa học 11

Giải bài 2 trang 132 SGK Hóa học 11. Ứng với công thức...

Xem lời giải

Bài 3 trang 132 sgk hóa học 11

Giải bài 3 trang 132 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi

Xem lời giải

Bài 4 trang 132 sgk hóa học 11

Giải bài 4 trang 132 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học để :

Xem lời giải

Bài 5 trang 132 sgk hóa học 11

Giải bài 5 trang 132 SGK Hóa học 11. Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

Xem lời giải

Bài 6 trang 132 sgk hóa học 11

Dẫn từ từ 3,36 lít hỗn hợp gồm etilen và propilen

Xem lời giải

Bài 1 trang 135 sgk hóa học 11

Giải bài 1 trang 135 SGK Hóa học 11. Thế nào là ankadien, ankadien liên hợp? Viết công thức cấu tạo và tên gọi các ankadien liên hợp có công thức phân tử C4H6,C5H8.

Xem lời giải

Bài 2 trang 135 sgk hóa học 11

Giải bài 2 trang 135 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình hóa học 9 ở dạng công thức cấu tạo) của các phản ứng xảy ra khi:

Xem lời giải

Bài 3 trang 135 sgk hóa học 11

Giải bài 3 trang 135 SGK Hóa học 11. Oxi hóa hoàn toàn 0,68 gam ankadien X thu được 1,12 lít CO2(đktc).

Xem lời giải

Bài 4 trang 135 sgk hóa học 11

Giải bài 4 trang 135 SGK Hóa học 11. Khi cho buta -1,3 – đien tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, có Ni làm xúc tác, có thể thu được.

Xem lời giải

Bài 5 trang 135 sgk hóa học 11

Giải bài 5 trang 136 SGK Hóa học 11. Hợp chất nào sau đây cộng hợp H2 tạo thành isopentan?

Xem lời giải

Bài 1 trang 137 sgk hóa học 11

Giải bài 1 trang 137 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình hóa học minh họa:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất