Chương 4 : Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 97 : Phân số và phép chia số tự nhiên Bài 97 : Phân số và phép chia số tự nhiên

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 16 VBT toán 4 bài 97 : Phân số và phép chia số tự nhiên với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 100 : Phân số bằng nhau Bài 100 : Phân số bằng nhau

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 19 VBT toán 4 bài 100 : Phân số bằng nhau với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 101 : Rút gọn phân số Bài 101 : Rút gọn phân số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 20 VBT toán 4 bài 101 : Rút gọn phân số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 104 : Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) Bài 104 : Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2 trang 23, 24 VBT toán 4 bài 104 : Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 108 : Luyện tập Bài 108 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 27, 28 VBT toán 4 bài 108 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 128 : Luyện tập Bài 128 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 VBT toán 4 bài 128 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 135 : Luyện tập Bài 135 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 58, 59 VBT toán 4 bài 135 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 96 : Phân số Bài 96 : Phân số

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang15 VBT toán 4 bài 96 : Phân số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 98 : Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) Bài 98 : Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17 VBT toán 4 bài 98 : Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 99 : Luyện tập Bài 99 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 18 VBT toán 4 bài 99 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 102 : Luyện tập Bài 102 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 VBT toán 4 bài 102 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 103 : Quy đồng mẫu số các phân số Bài 103 : Quy đồng mẫu số các phân số

Giải bài tập 1, 2 trang 22 VBT toán 4 bài 103 : Quy đồng mẫu số các phân số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 105 : Luyện tập Bài 105 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 24, 25 VBT toán 4 bài 105 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 106 : Luyện tập chung Bài 106 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 26 VBT toán 4 bài 106 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 107 : So sánh hai phân số cùng mẫu số Bài 107 : So sánh hai phân số cùng mẫu số

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 27 VBT toán 4 bài 107 : So sánh hai phân số cùng mẫu số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 109 : So sánh hai phân số khác mẫu số Bài 109 : So sánh hai phân số khác mẫu số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 28, 29 VBT toán 4 bài 109 : So sánh hai phân số khác mẫu số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 110 : Luyện tập Bài 110 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 30, 31 VBT toán 4 bài 110 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 111 : Luyện tập chung Bài 111 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 32 VBT toán 4 bài 111 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 112 : Luyện tập chung Bài 112 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 33 VBT toán 4 bài 112 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 113 : Luyện tập chung Bài 113 : Luyện tập chung

Giải phần 1, 2 trang 34, 35 VBT toán 4 bài 113 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Xem thêm