Chương 3 : Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 91 : Ki-lô-mét vuông Bài 91 : Ki-lô-mét vuông

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 9 VBT toán 4 bài 91 : Ki-lô-mét vuông với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 84 : Dấu hiệu chia hết cho 2 Bài 84 : Dấu hiệu chia hết cho 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 3 VBT toán 4 bài 84 : Dấu hiệu chia hết cho 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 85 : Dấu hiệu chia hết cho 5 Bài 85 : Dấu hiệu chia hết cho 5

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 4 VBT toán 4 bài 85 : Dấu hiệu chia hết cho 5 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
bài 86 : Luyện tập bài 86 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 5 VBT toán 4 bài 86 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 87 : Dấu hiệu chia hết cho 9 Bài 87 : Dấu hiệu chia hết cho 9

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 6 VBT toán 4 bài 87 : Dấu hiệu chia hết cho 9 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 88 : Dấu hiệu chia hết cho 3 Bài 88 : Dấu hiệu chia hết cho 3

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 6 VBT toán 4 bài 88 : Dấu hiệu chia hết cho 3 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 89 : Luyện tập Bài 89 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4,5 trang 7 VBT toán 4 bài 89 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 92 : Luyện tập Bài 92 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 10 VBT toán 4 bài 92 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 93 : Hình bình hành Bài 93 : Hình bình hành

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 11, 12 VBT toán 4 bài 93 : Hình bình hành với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 94 : Diện tích hình bình hành Bài 94 : Diện tích hình bình hành

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 12, 13 VBT toán 4 bài 94 : Diện tích hình bình hành với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 95 : Luyện tập Bài 95 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 VBT toán 4 bài 95 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết