B- Bài tập tự giải trang 63

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 63 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 63 Sách bài tập Sinh học 7: Tại sao cá hô hấp bằng mang trong nước rất hiệu quả nhưng khi lên cạn thì bị chết?

Xem lời giải

Bài 2 trang 63 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 63 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp về đặc điểm cấu tạo ngoài của cá thích nghi với đời sống ở nước vào các cột trống trong bảng sau :

Xem lời giải

Bài 3 trang 64 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 64 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào các cột trống trong bảng về ảnh hưởng của điều kiện sống tới cấu tạo ngoài của cá sau đây :

Xem lời giải

Bài 4 trang 64 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 64 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào các cột trống trong bảng sau

Xem lời giải

Bài 5 trang 64 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 64 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu một số đặc điểm của lớp Cá sụn.

Xem lời giải

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 64 SBT Sinh học 7

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 64 SBT Sinh học 7: Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt ngành Động vật có xương sống với các ngành Động vật không xương sống là

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 trang 65 SBT Sinh học 7

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 65 Sách bài tập Sinh học 7: Đặc điểm giúp cá giảm sức cản của nước khi di chuyển là

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 trang 66 SBT Sinh học 7

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 66 Sách bài tập Sinh học 7: Các lớp Cá gồm

Xem lời giải

Các chương, bài khác