3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000

Bình chọn:
4.7 trên 103 phiếu
Bài 1, bài 2 Tiết 105 trang 108 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2 trang 108 SGK Toán 3. Bài 1: Trả lời các câu hỏi sau đây.

Xem lời giải

Bài 1 Tiết 91 trang 92 sgk Toán 3

Giải bài 1 trang 92 SGK Toán 3. Bài 1: Viết (theo mẫu)

Xem lời giải

Bài 2, bài 3 Tiết 91 trang 93 sgk Toán 3

Giải bài 2, 3 trang 93 SGK Toán 3. Bài 2: Viết (theo mẫu).

Xem lời giải

Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 92 trang 94 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 94 SGK Toán 3. Bài 1: Viết theo mẫu.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 93 trang 95 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 95 SGK Toán 3. Bài 1: Đọc các số.

Xem lời giải

Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 94 trang 96 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 96 SGK Toán 3. Bài 1: Viết các số (theo mẫu)

Xem lời giải

Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4, bài 5, bài 6 Tiết 95 trang 97 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 97 SGK Toán 3. Bài 1: Viết các số tròn nghìn từ 1000 đến 10000.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 96 trang 98 SGK Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 98 SGK Toán 3. Bài 1: Trong hình bên...

Xem lời giải

Bài 1, bài 2 Tiết 97 trang 99 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2 trang 99 SGK Toán 3. Bài 1: Xác định trung điểm đoạn thẳng (theo mẫu).

Xem lời giải

Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 98 trang 100 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 100 SGK Toán 3. Bài 1: Điền dấu <, >, = vào ô trống.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 99 trang 101 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 101 SGK Toán 3. Bài 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm < , > =.

Xem lời giải

Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 100 trang 102 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 102 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 101 trang 103 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 103 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 102 trang 104 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 104 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 103 trang 105 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 2, bài 3, bài 4 , bài 5 Tiết 104 trang 106 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 106 trang 109 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 109 SGK Toán 3. Bài 1: Đây là tờ lịch tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2004.

Xem lời giải

Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 107 trang 111 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 111 SGK Toán 3. Bài 1: Nêu tên các bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn.

Xem lời giải

Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3

Giải bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3. Bài 1. Vẽ hình theo các bước sau.

Xem lời giải

Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 108 trang 113 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 113 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất