Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 12


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 12

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1:  Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam là

A. đưa yêu sách đến Hội nghị Vécxai (18 - 6 - 1919).

B. đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7 - 1920).

C. tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12 - 1920).

D. thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6 - 1925).

Câu 2:  Nguyên nhân nào quan trọng nhất dẫn đến sự thắng lợi của cả hai chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 và chiến dịch Biên giới thu – đông 1950?

A. Do sự giúp đỡ nhiệt tình của các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

B. Tinh thần đoàn kết chiến đấu của quân và dân ta.

C. Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng đứng đầu là Hồ Chí Minh.

D. Do đường lối kháng chiến chống Pháp đúng đắn.

Câu 3: Đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Liên Xô là cường quốc công nghiệp

A. đứng thứ ba thế giới. 

B. đứng đầu thế giới.

C. đứng thứ tư thế giới.

D. đứng thứ hai thế giới.

Câu 4:  Nguyên nhân nào quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của phong trào công nhân trong giai đoạn 1926 - 1929?

A. Vai trò của hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đặc biệt phong trào “vô sản hóa”.

B. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới.

C. Giai cấp công nhân giác ngộ về chính trị.

D. Tác động và ảnh hưởng của cách mạng Trung Quốc.

Câu 5:  Việc có tới hơn 90% cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã thể hiện điều gì?

A. Phá vỡ âm mưu chống phá của kẻ thù.

B. Sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân vào Đảng, chính quyền mới, đồng thời phá vỡ âm mưu chống phá của kẻ thù.

C. Niềm tin của nhân dân còn hạn chế vì thiếu 10% cử tri.

D. Sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân vào Đảng, chính quyền mới.

Câu 6:  Sau chiến tranh thế giới thứ hai Mỹ thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào?

A. Hòa bình hợp tác với các nước trên thế giới.

B. Bắt tay với Trung Quốc.

C. Triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới.

D. Dung dưỡng một số nước.

Câu 7: Góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ. Đó là ý nghĩa lịch sử của

A. chiến thắng Điện Biên Phủ. 

B. cuộc kháng chiến chống Mĩ.

C. Hội nghị Giơnevơ

D. cuộc kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mĩ.

Câu 8:  Ba trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là

A. Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản.

B. Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản.

C. Mĩ - Anh - Pháp.

D. Mĩ - Đức - Nhật Bản.

Câu 9:  Điểm khác nhau cơ bản của khoa học với kĩ thuật trong cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai là

A. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

B. Khoa học cơ bản đi trước kĩ thuật.

C. Khoa học phát minh, phát hiện các quy luật trong các vĩnh vực Toán, Lý, Hóa, Sinh.

D. Khoa học tạo điều kiện để kĩ thuật phát triển.

Câu 10:  Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nước CHNDTrung Hoa là

A. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ của nhân dân Trung Quốc, đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

B. lật đổ chế độ phong kiến.

C. làm cho chủ nghĩa xã hội lan rộng khắp toàn cầu.

D. hoàn thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, kỉ nguyên xây dựng chủ nghĩa cộng sản bắt đầu.

Câu 11:  Những nước ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập vào năm 1945 là

A. Việt Nam, Lào, Campuchia.

B. Thái Lan. Việt Nam, Lào.

C. Việt Nam, Inđônêxia, Mianma.

D. Việt Nam, Inđônêxia, Lào.

Câu 12:  Từ sau thế chiến thứ hai (1945), phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở khu vực

A. Đông Phi.               B. Bắc Phi.

C. Nam Phi.                D. Tây Phi.

Câu 13: Mục tiêu lớn nhất của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 vào tháng 12/1946 nhằm

A. làm tiêu hao sinh lực địch, khai thông biên giới.

B. làm cho địch hoang mạng lo sợ, để cho ta có thời gian di chuyển cơ quan đầu não an toàn.

C. để cho ta có thời gian di chuyển kho tàng, công xưởng về chiến khu, bảo vệ Trung ương Đảng, chính phủ về căn cứ an toàn.

D. quyết tâm tiêu diệt địch ở các thành phố lớn.

Câu 14:  Nguyên nhân cơ bản giúp kinh tế Tây Âu phát triển sau chiến tranh thế giới thứ 2 là

A. quá trình tập trung tư bản và tập trung lao động cao.

B. nguồn viện trợ của Mỹ thông qua kế hoạch Mácsan.

C. tài nguyên thiên nhiên giàu có, nhân lực lao động dồi dào.

D. tận dụng tốt cơ hội bên ngoài và áp dụng thành công khoa học kỹ thuật.

Câu 15:  Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là

A. duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

B. thúc đẩy quan hệ thương mại tự do.

C. trừng trị các hoạt động gây chiến tranh.

D. ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường.

Câu 16:  Mục tiêu của Mĩ khi phát động “Chiến tranh lạnh” là

A. phá hoại phong trào cách mạng thế giới.

B. chống lại ảnh hưởng của Liên Xô.

C. Mĩ lôi kéo các nước Đồng Minh của mình chống Liên Xô.

D. ngăn chặn sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội từ Liên Xô sang Đông Âu và thế giới.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930)?

Câu 2. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám 1945?

Câu 3.  Những thuận lợi, khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945? Khó khăn nào lớn nhất, vì sao?

Lời giải chi tiết

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

1

2

3

4

5

6

B

C

D

A

B

C

7

8

9

10

11

12

D

B

A

A

D

B

13

14

15

16

 

 

C

D

A

C

 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1.

- Năm 1930 Nguyễn Ái Quốc từ Xiêm đến Hương Cảng (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.

 - Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập ra Đảng Cộng sản duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

 - Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Người soạn thảo.

 - Là người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 2.

- Mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc ta, phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp – Nhật, lật nhào ngai vàng phong kiến, lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

- Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở đầu kỷ nguyên mới độc lập, tự do; nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc; kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.

- Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một Đảng cầm quyền, chuẩn bị những điều kiện tiên quyết cho những thắng lợi tiếp theo.

- Góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng, có ảnh hưởng to lớn đến Miên và Lào.

Câu 3.

* Thuận lợi:

-  Nhân dân làm chủ vận mệnh của mình, phấn khởi, tin tưởng, quyết tâm bảo vệ chế độ mới.

- Có sự lãnh đạo sáng suốt, dày dạn kinh nghiệm của đảng Cộng sản đông Dương và Lãnh tụ Hồ Chí Minh.

- Phong trào cách mạng trên thế giới phát triển mạnh.

*  Khó khăn:

- Nạn đói: Hậu quả nạn đói năm 1945 vẫn chưa khắc phục nổi...giá cả sinh hoạt đắt đỏ.

- Nạn dốt: Hơn 90% dân số không biết chữ. Các tệ nạn xã hội như mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc…tràn lan.

- Tài chính: Ngân sách cạn kiệt quân Tưởng đưa vào lưu hành đồng “Quốc tệ”, “Quan kim” làm rối loạn nền tài chính nước ta.

- Giặc ngoại xâm:  Miền Bắc (từ vĩ tuyến 16 trở ra) hơn 20 vạn quân Tưởng và các đảng phái tay sai của chúng tràn vào nước ta với mưu đồ tiêu diệt đảng Cộng Sản Đông Dương. Miền Nam (từ vĩ tuyến 16 trở vào) quân đội Anh đã dọn đường cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam. Các lực lượng phản động thân Pháp hoạt động trở lại và chống phá cách mạng.

- Khó khăn lớn nhất là giặc ngoại xâm vì đe dọa nền độc lập dân tộc.

Xem thêm: Lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) môn Lịch sử 12 tại Tuyensinh247.com

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài