Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Bình chọn:
4.6 trên 87 phiếu
Tình hình nước ta trong những năm 1939 - 1945 có biến chuyển như thế nào? Tình hình nước ta trong những năm 1939 - 1945 có biến chuyển như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 104 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Chủ trương của Đảng được đề ra tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11 -1939 và lần thứ 8 (5-1941) như thế nào? Chủ trương của Đảng được đề ra tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11 -1939 và lần thứ 8 (5-1941) như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 112 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hãy lập bảng tóm tắt về nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương Hãy lập bảng tóm tắt về nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 112 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu những nét chính về công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941) Nêu những nét chính về công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 112 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến khởi nghĩa từng phần từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945 Nêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến khởi nghĩa từng phần từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 117 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Nêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 117 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập như thế nào? Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 119 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập (2 - 9 - 1945) Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập (2 - 9 - 1945)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 119 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám năm 1945 Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám năm 1945

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 120 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Mặt trận Việt Minh ra đời có tác động đến như thế nào cao trào kháng Nhật cứu nước? Mặt trận Việt Minh ra đời có tác động đến như thế nào cao trào kháng Nhật cứu nước?

Giải bài tập Bài 1 trang 120 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương và Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 thể hiện như thế nào? Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương và Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 thể hiện như thế nào?

Giải bài tập Bài 2 trang 120 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 ở địa phương em. Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 ở địa phương em.

Giải bài tập Bài 3 trang 120 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết


Gửi bài