Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Bình chọn:
4 trên 28 phiếu
Câu 1 trang 107 SGK GDCD lớp 12

Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân và các quy định về thuế, pháp luật tác động đến sự phát triển bền vững của đất nước?

Xem lời giải

Câu 2 trang 107 SGK GDCD lớp 12

Các quy định ưu đãi về thuế có mối liên hệ gì với sự tăng trưởng kinh tế đất nước?

Xem lời giải

Câu 3 trang 107 SGK GDCD lớp 12

Em hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh của công dân?

Xem lời giải

Câu 4 trang 107 SGK GDCD lớp 12

Tại sao để phát triển bền vững đất nước, cần phải quan tâm xây dựng pháp luật về lĩnh vực văn hóa, xã hội?

Xem lời giải

Câu 5 trang 107 SGK GDCD lớp 12

Em có suy nghĩ gì về mối liên hệ giữa pháp luật về kinh tế, văn hóa, xã hội với sự phát triển bền vững của đất nước?

Xem lời giải

Câu 6 trang 107 SGK GDCD lớp 12

Tại sao pháp luật nước ta quy định nghĩa vụ công dân là xây dựng quy mô gia đình ít con?

Xem lời giải

Câu 7 trang 107 SGK GDCD lớp 12

Theo em, việc khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên của con người có liên quan gì đến hiện tượng thiên nhiên bất thường trong những năm gần đây ở Việt Nam?

Xem lời giải

Câu 8 trang 108 SGK GDCD lớp 12

Tại sao để phát triển bền vững đất nước, Nhà nước phải quan tâm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường?

Xem lời giải

Câu 9 trang 108 SGK GDCD lớp 12

Hãy phân tích vai trò của pháp luật đối với việc bảo đảm quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Xem lời giải

Câu 10 trang 108 SGK GDCD lớp 12

Điều 41 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”. Em hiểu thế nào về quy định này?

Xem lời giải

Câu 11 trang 108 SGK GDCD lớp 12

Điều 10 Luật Xuất bản quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản gồm: ...tuyên truyền phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

Xem lời giải

Câu 12 trang 108 SGK GDCD lớp 12

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là:

Xem lời giải

Câu 13 trang 108 SGK GDCD lớp 12

Chọn một câu trả lời đúng trong các câu sau: Luật Nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là:

Xem lời giải

Câu 14 trang 109 SGK GDCD lớp 12

Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực khác nhau:

Xem lời giải