Bài 3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Bình chọn:
4 trên 164 phiếu
Quan sát hình 3.1, hãy cho biết dân cư tập trung đông đúc ở những vùng nào?Thưa thớt ở những vùng nào? Vì sao? Quan sát hình 3.1, hãy cho biết dân cư tập trung đông đúc ở những vùng nào?Thưa thớt ở những vùng nào? Vì sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 10 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Hãy nêu những thay đổi của quần cư nông thôn mà em biết. Hãy nêu những thay đổi của quần cư nông thôn mà em biết.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 12 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Quan sát hình 3.1, hãy nêu nhận xét về sự phân bố các đô thị của nước ta. Quan sát hình 3.1, hãy nêu nhận xét về sự phân bố các đô thị của nước ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 12 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 3.1, hãy: - Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta. - Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hóa ở nước ta như thế nào. Dựa vào bảng 3.1, hãy: - Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta. - Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hóa ở nước ta như thế nào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 13 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Hãy lấy ví dụ minh họa về việc mở rộng quy mô các thành phố. Hãy lấy ví dụ minh họa về việc mở rộng quy mô các thành phố.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 13 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Bài 1 trang 14 sgk địa lí 9 Bài 1 trang 14 sgk địa lí 9

Dựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta.7

Xem chi tiết
Bài 2 trang 14 sgk địa lí 9 Bài 2 trang 14 sgk địa lí 9

Nêu đặc điểm của các loại hình quần cư ở nước ta.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 14 sgk địa lí 9 Bài 3 trang 14 sgk địa lí 9

Quan sát bảng 3.2, nêu nhận xét về sự phân bố dân cư và sự thay đổi mật độ dân số ở các vùng của nước ta.

Xem chi tiết


Gửi bài