Tiếng Anh lớp 9 Mới Unit 11: Changing Roles In Society - Thay đổi vai trò t..

Project Unit 11 trang 69 SGK tiếng Anh 9 mới


Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

Hướng dẫn làm bài tập Project Unit 11 đầy đủ và chi tiết.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Writing (Viết)

Task 4. Work in groups. How do you think the roles of teenagers will change in the future? Brainstorm and make a list of possible changes.

(Làm việc theo nhóm. Bạn nghĩ vai trò của thanh thiếu niên sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai? Tư duy và liệt kê danh sách những thay đổi có thể)

Teenager's roles in the future:

1. be more responsive to society

2. take care of themselves

3. learn and prepare themselves for the future when they will be the ones in charge

Tạm dịch:

Vai trò của thanh thiếu niên trong tương lai:

1.có trách nhiệm hơn với xã hội

2.biết chăm sóc bản thân họ

3.học tập và trau dồi bản thân cho tương lai để trở thành trụ cột đất nước

Task Choose one of your group's ideas, and write a short paragraph about it.

(Chọn một trong những ý kiến của nhóm bạn, và viết một đoạn văn ngắn về nó. )

In your writing, you should include:

-what the change is 

- why you think the change will happen

- what this change will mean for society

Tạm dịch:

Bài viết nên bao gồm

- sự thay đổi là gi

- bạn nghĩ tại sao sự thay đổi sẽ xảy ra

- sự thay đổi này có ý nghĩa gì đến xã hội

Hướng dẫn viết:

It is likely that teenagers in the future will be more in charge of their studies. There are at least two reasons for this. Firstly, there is the rise of the Internet, which provides teenagers with various reliable sources of information. It also allows teenagers to develop a large social network with their peers. They can therefore self-search, exchange, and discuss information in order to plan their studies. Secondly, the fact that they start school early and spend a lot of time by themselves when their parents go out to work makes them more independent. Decision-making will become a larger part of their lives. Teens will make decisions concerning their own lives, instead of being told what to do and how to do it. In short, these are the two reasons why teenagers will become more responsible for their studies.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình. 

Tạm dịch:

Rất có thể các thanh thiếu niên trong tương lai sẽ chịu trách nhiệm nhiều hơn về việc học của họ. Có ít nhất hai lý do cho điều này. Thứ nhất, có sự gia tăng của Internet, cung cấp cho thanh thiếu niên với nhiều nguồn thông tin đáng tin cậy. Nó cũng cho phép thanh thiếu niên phát triển một mạng lưới xã hội lớn với bạn bè của họ. Do đó họ có thể tự tìm kiếm, trao đổi, và thảo luận thông tin để lên kế hoạch học tập của họ. Thứ hai, thực tế là họ bắt đầu đi học sớm và tự bỏ ra nhiều thời gian khi bố mẹ ra ngoài làm việc khiến họ trở nên độc lập hơn. Việc ra quyết định sẽ trở thành một phần lớn trong cuộc đời của họ. Thanh thiếu niên sẽ đưa ra các quyết định liên quan đến cuộc sống của họ, thay vì phải nói phải làm gì và làm thế nào để làm điều đó. Nói tóm lại, đây là hai lý do tại sao thanh thiếu niên sẽ có nhiều trách nhiệm hơn cho việc học của mình. 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan:

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com