Tiếng Anh lớp 9 Mới Unit 3: Teen Stress And Pressure - Áp lực tuổi dậy thì

Looking back Unit 3 trang 34 SGK tiếng Anh 9 mới


Bình chọn:
3.8 trên 96 phiếu

3. Give at least two examples for each of these sets of skills. Đưa ra ít nhất 2 ví dụ cho mỗi kĩ năng sau

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Put yourself in these teens' shoes. Choose the TWO best words to describe your feelings in the following situations. 

(Đặt vị trí của bạn vào vị trí của những người trẻ. Chọn 2 từ tốt nhất để miêu tả cảm xúc của bạn trong những tình huống sau. )

Hướng dẫn giải: 

1. A

Tạm dịch:Bạn đã thắng trong cuộc thi viết luận - (vui mừng/ hài lòng/ căng thẳng)

2. B

Tạm dịch: Bố mẹ của bạn không hiểu bạn. - (bình tĩnh/ bối rối/ buồn)

3. B

Tạm dịch:Bạn thức muộn cho kì thi quan trọng. - (thoải mái/ căng thẳng/ áp lực)

4. B

Tạm dịch:Bạn bị bạn bè bỏ rơi. Bạn không thể tập trung vào việc học của bạn. - (tự tin/ lo lắng / căng thẳng)

5. C

Tạm dịch:Tuần trước bạn có một bài thuyết trình trên lớp và bạn nghĩ nó rất tệ. - (thất vọng/ hài lòng/ bối rối)

6. A

Tạm dịch: Người bạn thân nhất của bạn đang chuyển tới một thành phố khác. - (đa cảm/ chán nản/ bối rối)

Bài 2

Task 2. Use the following prompts to say something to the students in. 

(Sử dụng những lời khuyên sau để nói với học sinh ở bài 1)

Hướng dẫn giải: 

1. ‘Congratulations!’ / ‘Well done! You did a really great job!’

Tạm dịch: 'Xin chúc mừng!' / 'Đã xong rồi! Bạn đã hoàn thành thực sự tuyệt vời!'

2. ‘You must have been really disappointed.’ / ‘If I were you, I would talk to my parents.’

Tạm dịch:'Bạn chắc hẳn rất thất vọng ' / 'Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ tôi.'

3. ‘Stay calm. Everything will be all right.’ / ‘It might be a good idea to have a break when you feel too stressed.’

Tạm dịch:'Hãy bình tĩnh. Mọi thứ sẽ ổn thôi '/' Bạn nên nghỉ ngơi một chút khi bạn cảm thấy quá căng thẳng '.

4. ‘I understand how you feel.’ / ‘It might help to consider talking about this to someone.’ / ‘Have you thought about calling a counselling service?’

Tạm dịch: 'Tôi hiểu cảm giác của bạn thế nào.' / 'Bạn có thể xem xét về việc nói chuyện này với ai đó' / 'Bạn có nghĩ về việc gọi cho dịch vụ tư vấn không?'

5. ‘I understand how you feel.’ / ‘It might help to consider focusing on the good points of the presentation rather than only the weak points.’

Tạm dịch: 'Tôi hiểu bạn cảm thấy thế nào.' / 'Có thể giúp tập trung vào những điểm tốt của bài thuyết trình chứ không chỉ là những điểm yếu'.

6. ‘You must have been really emotional.’ / ‘I understand how you feel.’

Tạm dịch:'Bạn chắc hẳn thực sự xúc động' / 'Tôi hiểu cảm giác của bạn thế nào.'

Bài 3

Task 2. Use the following prompts to say something to the students in. 

(Sử dụng những lời khuyên sau để nói với học sinh ở bài 1)

Hướng dẫn giải: 

1. ‘Congratulations!’ / ‘Well done! You did a really great job!’

Tạm dịch: 'Xin chúc mừng!' / 'Đã xong rồi! Bạn đã hoàn thành thực sự tuyệt vời!'

2. ‘You must have been really disappointed.’ / ‘If I were you, I would talk to my parents.’

Tạm dịch:'Bạn chắc hẳn rất thất vọng ' / 'Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ tôi.'

3. ‘Stay calm. Everything will be all right.’ / ‘It might be a good idea to have a break when you feel too stressed.’

Tạm dịch:'Hãy bình tĩnh. Mọi thứ sẽ ổn thôi '/' Bạn nên nghỉ ngơi một chút khi bạn cảm thấy quá căng thẳng '.

4. ‘I understand how you feel.’ / ‘It might help to consider talking about this to someone.’ / ‘Have you thought about calling a counselling service?’

Tạm dịch: 'Tôi hiểu cảm giác của bạn thế nào.' / 'Bạn có thể xem xét về việc nói chuyện này với ai đó' / 'Bạn có nghĩ về việc gọi cho dịch vụ tư vấn không?'

5. ‘I understand how you feel.’ / ‘It might help to consider focusing on the good points of the presentation rather than only the weak points.’

Tạm dịch: 'Tôi hiểu bạn cảm thấy thế nào.' / 'Có thể giúp tập trung vào những điểm tốt của bài thuyết trình chứ không chỉ là những điểm yếu'.

6. ‘You must have been really emotional.’ / ‘I understand how you feel.’

Tạm dịch:'Bạn chắc hẳn thực sự xúc động' / 'Tôi hiểu cảm giác của bạn thế nào.'

Bài 4

Task 4. Rewrite the following in reported speech 

(Viết lại câu sau bằng lười nói gián tiếp )

1. 'I'm really stressed out! I've had three sleepless nights thinking about my exam.’

Đáp án:She said she was really stressed out, and that she had had three sleepless nights thinking about her exam.

Tạm dịch:"Tôi thực sự bị căng thẳng! Tôi đã có ba đêm không ngủ khi nghĩ về kỳ thi của mình ".

Cô ấy nói cô ấy đã thực sự căng thẳng, và cô ấy đã ba đêm không ngủ nghĩ về kỳ thi của mình.

2. ‘I can't concentrate! It's too noisy in here.'

Đáp án: He said he couldn't concentrate because it was too noisy in there.

Tạm dịch: "Tôi không thể tập trung! Ở đây quá ồn ào. "

Anh ấy nói anh ấy không thể tập trung vì quá ồn ào ở đó.

3. ‘She was very upset at first but she's fine.'

Đáp án: She said she had been very upset at first but she was fine then.

Tạm dịch:"Lúc đầu cô ấy rất khó chịu, nhưng bây giờ cô ấy ổn rồi."

Cô ấy nói rằng cô ấy đã rất khó chịu lúc đầu nhưng sau đó cô ấy đã ổn hơn.

4. ‘I don't think taking risks too often is a good idea.’

Đáp án:He said he didn't think taking risks too often was a good idea.

Tạm dịch:"Tôi không nghĩ rằng chấp nhận rủi ro quá thường xuyên là một ý tưởng hay."

Anh ấy nói anh ấy không nghĩ rằng chấp nhận rủi ro quá thường xuyên là một ý tưởng hay.

5. ‘He'll take a cooking class before he g college.’

Đáp án:She said he would take a cooking class before he went to college.

Tạm dịch:"Anh ấy sẽ học nấu ăn trước khi lên đại học."

Cô ấy nói rằng anh ấy sẽ học nấu ăn trước khi lên đại học.

6. ‘I really wish I could make informed decisions.'

Đáp án:He said he really wished he could make informed decisions.

Tạm dịch:"Tôi thực sự muốn tôi có thể đưa ra những quyết định sáng suốt!"

Anh ấy nói anh ấy thực sự muốn anh ấy có thể đưa ra các quyết định sáng suốt.

Bài 5

Task 5. Rewrite the underlined phrases in the following text, using question words + fo-infinitives.

(Viết lại những cụm được gạch chân trong đoạn văn dưới đây, sử dụng cấu trúc từ để hỏi + to V )

Hướng dẫn giải: 

1. Today I'm going to tell you what to do in case of fire.

Tạm dịch:Bạn nên làm gì

Hôm nay tôi sẽ cho bạn biết phải làm gì trong trường hợp hỏa hoạn.

2. Be sure you know where to find the nearest exit or stairway.

Tạm dịch:Nơi bạn có thể tìm thấy

Hãy chắc chắn rằng bạn biết nơi để tìm lối ra gần nhất hoặc cầu thang.

3. You should know how to activate the fire alarm.

Tạm dịch: Làm thế nào bạn có thể kích hoạt

Bạn nên biết cách làm thế nào để kích hoạt báo động hỏa hoạn.

4. You should know what number to call to report the fire and ask for help.

Tạm dịch:Bạn nên gọi số nào

Bạn nên biết gọi số nào để báo cáo về hỏa hoạn và nhờ sự giúp đỡ.

Tạm dịch:

Trong bài Kỹ năng Sống của chúng ta tuần trước, lớp của chúng ta đã có một chuyến thăm từ một Cảnh Sát phòng cháy, và đây là điều anh ấy nói với chúng tôi: "Hôm nay tôi sẽ nói với bạn (1) những gì bạn nên làm trong trường hợp hỏa hoạn. Nếu có hỏa hoạn, hãy giữ bình tĩnh. Hãy chắc chắn bạn biết (2) nơi bạn có thể tìm thấy lối ra gần nhất hoặc cầu thang. Không sử dụng thang máy. Trước khi đi, hãy đóng tất cả các cánh cửa phía sau bạn. Bạn nên biết (3) làm thế nào bạn có thể kích hoạt báo động cháy, và sau đó hét lên 'Cháy'. Bạn nên biết (4) bạn nên gọi tới số nào để báo cáo về hỏa hoạn và nhờ giúp đỡ. Ở Việt Nam, số 114. Tổng đài này là số miễn phí và bạn có thể gọi nó bất cứ lúc nào bằng điện thoại di động hoặc điện thoại cố định mà không có mã vùng. "

Bài 6

Task 6. Work in pairs. Look at the notes of the two callers from 4, SKILLS 1 and give them some advice.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào những chú thích 2 người gọi điện ở bài 4, phần Skills 1 và cho họ lời khuyên. )

Hướng dẫn giải:

A. I think she should tell her parents that she really likes art and design.

B. If I were her, I would convince my parents that today it's become quite easy to find a job as a designer.

Tạm dịch:

A. Tôi nghĩ cô ấy nên kể với bố mẹ cô ấy rằng cô ấy thực sự thích nghệ thuật và thiết kế.

B. Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ thuyết phục bố mẹ tôi rằng ngày nay dễ dàng hơn khi tìm một công việc thiết kế


Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan:

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com