SGK Tiếng Anh lớp 9 Unit 5: The Media - Phương tiện truyền thông

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 Tiếng Anh 9


Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh lớp 9 unit 5

UNIT 5: THE MEDIA

[Phương tiện truyền thông]

1. media /ˈmiːdiə/ (n): phương tiện truyền thông

2. invent /ɪnˈvent/ (v): phát minh

+ invention /ɪnˈvenʃn/ (n) sự phát minh

+ inventor /ɪnˈventə(r)/ (n) nhà phát minh

3. crier /ˈkraɪə(r)/ (n): người rao bán hàng

4. latest news: tin giờ chót

5. popular /ˈpɒpjələ(r)/ (a): được ưa chuộng, phổ biến

+ popularity /ˌpɒpjuˈlærəti/ (n) tính phổ biến

6. widely /ˈwaɪdli/ (adv): một cách rộng rãi

7. teenager /ˈtiːneɪdʒə(r)/ (n): thanh thiếu niên

8. adult /ˈædʌlt/ (n) người lớn

9. thanks to: nhờ vào

10. variety /vəˈraɪəti/ (n): sự khác nhau, sự đa dạng

11. channel /ˈtʃænl/ (n): kênh truyền hình

12. control /kənˈtrəʊl/ (v) : điều kiển, kiểm soát

13. stage /steɪdʒ/ (n): giai đoạn

14. develop /dɪˈveləp/ (v) phát triển

+ development /dɪˈveləpmənt/ (n): sự phát triển

15. interactive /ˌɪntərˈæktɪv/ (a): tương tác

16. viewer /ˈvjuːə(r)/ (n): người xem

17. show /ʃəʊ/ (n): buổi trình diễn

18. remote /rɪˈməʊt/ (a) = far: xa

19. event /ɪˈvent/ (n): sự kiện

20. interact /ˌɪntərˈækt/ (v): ảnh hưởng

+ interaction /ˌɪntərˈækʃn/ (n): sự tương tác

21. benefit /ˈbenɪfɪt/ (n): ích lợi

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 33 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.