Unit 6: Global Warming - Sự nóng lên toàn cầu

Bình chọn:
3.9 trên 420 phiếu
Ngữ pháp - Perfect Gerunds (Danh động từ hoàn thành) - Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp lý thuyết đầy đủ và chi tiết về định nghĩa và cách dùng của danh động từ hoàn thành

Xem chi tiết

Ngữ pháp - Perfect Participle (Phân từ hoàn thành) - Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp lý thuyết đầy đủ và chi tiết về định nghĩa và cách dùng Phân từ hoàn thành giúp các em vận dụng tốt trong các dạng bài tập trên lớp

Xem chi tiết

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 6 Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 6

Xem lời giải

Getting started Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới

Read the conversation again. Match the words and phrases with their definitions.

Xem lời giải

Language Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới

Complete the sentences with the right form of the words/phrases from 3 in GETTING STARTED.

Xem lời giải

Skills Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới

Work with a partner and what problems are described in the pictures.

Xem lời giải

Communication and culture Unit 6 Tiếng Anh 11 mới

Read the paragraphs about how youths can contribute to reducing the risks of global warming and answer the questions.

Xem lời giải

Looking Back Unit 6 Tiếng Anh 11 mới

Listen and repeat the questions paying attention to the rising intonation.

Xem lời giải

Project - Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới

2. Give your group's activity a campaign name and think about its purpose. Then make a detailed plan using the table below.

Xem lời giải