Unit 4: Caring For Those In Need - Chăm sóc cho những người cần giúp đỡ

Bình chọn:
4.2 trên 145 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 4 Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 4

Xem lời giải

Luyện tập từ vựng

Tổng hợp từ vựng Unit 4 Tiếng Anh 11 mới

Xem lời giải

Ngữ pháp - Thì quá khứ đơn - Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp lí thuyết chi tiết và đầy đủ về định nghĩa, cấu trúc, cách dùng và ví dụ minh họa của thì Quá khứ đơn

Xem chi tiết

Ngữ pháp - Thì hiện tại hoàn thành - Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

Tổng hợp lí thuyeret đày đủ và chi tiết về định nghĩa, cấu trúc, cách dùng và ví dụ minh họa của thì Hiện tại hoàn thành

Xem lời giải

Getting started Unit 4 Tiếng Anh 11 mới

2. Read the conversation again. Decide if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG). Tick the correct box.

Xem lời giải

Language Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

2. Listen and repeat the following sentences. Pay attention to the vowels in bold.

Xem lời giải

Skills Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

1. Look at the pictures. Can you recognise the people? What disabilities do you think they had?

Xem lời giải

Communication and culture Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

Listen to an introduction to a charitable organisation. Complete the table.

Xem lời giải

Looking Back Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

2. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the correct tense and form. Write one word in each blank.

Xem lời giải

Project - Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

2. Prepare an action plan for voluntary work in your neighbourhood. Present it to the class.

Xem lời giải