Phần 2: Học kì 2

Bình chọn:
4.9 trên 39 phiếu
Bài 8: Hợp tác với những người xung quanh trang 26

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 8: Hợp tác với những người xung quanh trang 26, 27, 28 VBT Đạo Đức 5. Bài 1: Em hãy bày tỏ thái độ của mình về mỗi ý kiến dưới đây

Xem lời giải

Bài 9: Em yêu quê hương trang 29

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 9: Em yêu quê hương trang 29, 30, 31 VBT Đạo Đức 5. Bài 3: Em hãy bày tỏ thái độ của mình về mỗi ý kiến dưới đây

Xem lời giải

Bài 10: Uỷ ban nhân dân xã (phường) em trang 32

Giải câu 1, 2, 3 bài 10: Uỷ ban nhân dân xã (phường) em trang 32, 33 VBT Đạo Đức 5. Bài 1: Em hãy đánh dấu cộng vào ô trống trước những việc cần đến uỷ ban nhân dân xã (phường) để giải quyết

Xem lời giải

Bài 11: Em yêu Tổ quốc Việt Nam trang 33

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 11: Em yêu Tổ quốc Việt Nam trang 33, 34, 35, 36 VBT Đạo Đức 5. Bài 2: Hãy nối những hình ảnh có liên quan đến Việt Nam với ô chữ VIỆT NAM

Xem lời giải

Bài 12: Em yêu hoà bình trang 37

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 12: Em yêu hoà bình trang 37, 38, 39, 40 VBT Đạo Đức 5. Bài 2: Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để thành một câu hoàn chỉnh

Xem lời giải

Bài 13: Em tìm hiểu về Liên hợp quốc trang 41

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài 13: Em tìm hiểu về Liên hợp quốc trang 41, 42 VBT Đạo Đức 5. Bài 1: Em hãy bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến dưới đây

Xem lời giải

Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trang 43

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trang 43, 44, 45, 46 VBT Đạo Đức 5. Bài 2: Đánh dấu cộng vào ô trống trước các ý kiến em cho là đúng

Xem lời giải