SBT Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 2: Your body and you - Bạn và cơ thể của bạn

Pronunciation - trang 13 Unit 2 SBT Tiếng anh 10 mới


Complete the following words with pr, pl, gr, or gl and then read them aloud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Complete the following words with pr, pl, gr, or gl and then read them aloud.

(Hoàn thành các từ sau bằng pr, pl, gr, hoặc gl rồi đọc to lên.)

1. ___epare       2. ___atform       3. ___een        4.___ue

5. A___il       6. sup___y        7.___eetings     8. ___ove

Lời giải chi tiết:

1. prepare          2. platform           3. green             4. glue

5.april            6. supply            7.greetings              8.glove

Dịch: 

1. prepare [pri'peə]: chuẩn bị

2. platform ['plætfɔ:m]: bục, kệ

3.  green [gri:n]: màu xanh

4.  glue [glu:]: keo hồ

5. April['eiprəl]: tháng tư

6. supply [sə'plai]: cung cấp

7.  greeting ['gri:tiη]: lời chào hỏi 

8.  glove [glʌv]: găng tay 

Bài 2

Task 2. Read the following sentences aloud and underline the words with pr, pl, gr, or gl.

(Đọc to các câu sau đây và nhấn mạnh các từ có pr, pl, gr, hoặc gl.)

1. People in glass houses shouldn't throw stones.

2. A group of students are greeting each other in the playground.

3. When you need some more supplies, press this button.

4. Apply some glue to stick the plies together.

5. She plays a prime role in the group's presentation.

6. The sailplane glides gracefully before reaching for the ground.

7. People's fingerprints differ greatly and almost never coïncide.

8. The London train will depart from platform six. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài