SBT Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 5: Inventions - Các phát minh

Speaking - trang 44 Unit 5 SBT Tiếng anh 10 mới


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking - trang 44 Unit 5 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 10 mới Choose sentences A – D to complete the conversation between Chi and her friend, a doctor, about he use of an invention in medicine. Then pratice it with a partner.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Choose sentences A – D to complete the conversation between Chi and her friend, a doctor, about he uses of an invention in medicine. Then pratice it with a partner.

 Chọn câu A - D để hoàn thành cuộc đối thoại giữa Chi và bạn của cô ấy, bác sĩ, về việc sử dụng một sáng chế trong y học. Sau đó thực hành nó với một người bạn.

Chi: I’m doing my assignment and I’m stuck. Can you help me, Tony?

Tony: (1) _______________

Chi: What do you think is the greatest invention in medicine?

Tony: (2) _______________

Chi: The syringe? Why?

Tony: (3) _______________

Chi: Is injection the only use of a syringe?

Tony: (4) _______________

Chi: OK. Thanks, Tony. Now I have enough information to write my assignment.

A. You see... without it, the doctor cannot inject medicine into your body, and you cannot get well quickly. B.No. It can take your blood for a blood test as well.
C. Greatest invention? Um... That’s a difficult question... I think ... the syringe. D. My pleasure. What can i do for you?

Đáp án:

Chi: I’m doing my assignment and I’m stuck. Can you help me, Tony?

Tony: My pleasure. What can i do for you?

Chi: What do you think is the greatest invention in medicine?

Tony: Greatest invention? Um... That’s a difficult question... I think ... the syringe.

Chi: The syringe? Why?

Tony: You see... without it, the doctor cannot inject medicine into your body, and you cannot get well quickly.

Chi: Is injection the only use of a syringe?

Tony: No. It can take your blood for a blood test as well.

Chi: OK. Thanks, Tony. Now I have enough information to write my assignment.

Tạm dịch: 

Chi: Mình đang làm bài tập và không nghĩ ra. Cậu có thể giúp mình không, Tony?

Tony: Rất sẵn lòng. Mình có thể làm gì cho ban?

Chi: Cậu nghĩ phát minh vĩ đại nhất về thuốc là gì?

Tony: Phát minh vĩ đại nhất à? Ừm… Đó là một câu hỏi khó đấy… Mình nghĩ là ống tiêm.

Chi: Ống tiêm ư? Tại sao?

Tony: Cậu thấy đấy… không có nó, bác sĩ không thể tiêm thuốc vào cơ thể bạn, và bạn không thể khỏi bệnh sớm được.

Chi: Ống tiêm chỉ để dùng để tiêm thuốc thôi sao?

Tony: Không. Nó còn có thể lấy máu để làm xét nghiệm máu cho bạn nữa.

Bài 2

Task 2. Work in pairs. Use  the information below to make a conversation about another invention in  medicine.

(Làm việc theo cặp. Sử dụng thông tin dưới đây tạo cuộc trò chuyện về một phát minh khác trong y học.)

- A and B greet each other

- A: ask B for help

- B: offer help

-  A: ask for B’s opinion about a great invention in medicine

-  B: suggest a stethoscope ( or an automatic blood pressure monitor)

- A: ask B to explain

- B: talk about the uses of the invention

- A: thank B

Name of invention Stethoscope  Automatic blood pressure monitor
Uses

- to listen to the patient’s heartbeats and lungs

- to listen to the heartbeats of the baby inside a pregnant woman

 - to measure blood pressure

- to measure heartbeats

Giải: 

A: Good morning!

B: Hi, what are you doing? 

A: I’m doing a research for my science class tomorrow but I have some difficulties. Can you help me?

B: I’m willing to. What can I help you?

A: What do you think is a great invention in medicine?

B: That’s an interesting question! Let’s me think… Hmm, in my opinion, it is the stethoscope.

A: Why do you think so?

B: It can be used to listen to the patient’s heartbeat and lungs and the heartbeats of the baby inside a pregnant woman.

A: It’s a great idea. Thank you!

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu