SBT Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 5: Inventions - Các phát minh

Pronunciation - trang 39 Unit 5 SBT Tiếng anh 10 mới


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Find the word with a stress pattern different from the others

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1 Find the word with a stress pattern different from the others

Tìm từ có trọng âm khác với những từ còn lại

1. A. smartphone          B. food  processor

   C. digital camera         D. blackboard

2. A. solar charger               B. writeboard

    C. laptop                          D. pencil case

3. A. washing machine         B. website

    C.headphones                  D.green house

4. A electronic book              B. flying car

    C. immune system            D. online game

5. A traffic jam                       B. tall boy

   C. test flight                        D. video game

6. A. television set                 B. white house

    C. White House                  D. alarm clock

Đáp án:

1. A. smartphone                B. food  processor

   C. digital camera              D. blackboard

Giải thích: đáp án trọng âm rơi vào từ  2 còn lại là 1

2. A. solar charger               B. writeboard

    C. laptop                          D. pencil case

Giải thích: đáp án trọng âm rơi vào từ  2 còn lại là 1

3. A. washing machine         B. website

    C.headphones                  D.green house

Giải thích: đáp án trọng âm rơi vào từ  2 còn lại là 1

4. A electronic book              B. flying car

    C. immune system            D. online game

Giải thích: đáp án trọng âm rơi vào từ  2 còn lại là 1

5. A traffic jam                       B. tall boy

   C. test flight                        D. video game

Giải thích: đáp án trọng âm rơi vào từ  2 còn lại là 1

6. A. television set                 B. white house

    C. White House                  D. alarm clock

Giải thích: đáp án trọng âm rơi vào từ  2 còn lại là 1

Bài 2

Task 2 Read these sentences aloud. Pay attention to the stressed syllables

(Đọc to những câu này. Chú ý đến các âm tiết nhấn mạnh)

1. I want a tall boy not a tallboy

2 A black board is black, but a blackboard can be black or green

3. they live in a green house and plant flower in a greenhouse

4. Do you like playing video games or online games?

5. Use this solar charger for your laptop and digital camera

6. My white house is samller but nicer than the US President’s White House

Đáp án

1. I want a tall BOY, not a TALLboy.

2. A black BOARD is black, but a BLACK board can be black or green.

3. They live in a green HOUSE and plant flowers in a GREENhouse.

4. Do you like playing Video games or online GAMES?

5. Use this solar CHARger for your LAPtop and digital CAmera.

6. My white HOUSE is smaller but nicer than the US President's WHITE House. 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu