ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - HÓA HỌC 9

Bình chọn:
4.9 trên 64 phiếu
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9 Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9 Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9 Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9 Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9 Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9 Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9 Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9 Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9 Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9 Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9 Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9 Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Xem chi tiết


Gửi bài