CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Bình chọn:
4.7 trên 53 phiếu
Ôn tập về số tự nhiên

a) Đọc các số sau: 70815; 975 806; 5 723 600; 472 036 953. b) Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số trên.

Xem chi tiết

Ôn tập về phân số

a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây: b) Viết hỗn số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Xem lời giải

Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Xem lời giải

Ôn tập về số thập phân

Đọc số thập phân; nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ trong số đó: 63,42 ; 99,99 ; 81,325 ; 7,081.

Xem lời giải

Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân:

Xem lời giải

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau: b) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:

Xem lời giải

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân: a) Có đơn vị đo là ki-lô-mét: 4km 382m ; 2km 79m ; 700m. b) Có đơn vị đo là mét: 7m 4dm ; 5m 9cm ; 5m 75mm.

Xem lời giải

Ôn tập về đo diện tích

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: b) Trong bảng đơn vị đo diện tích: - Đơn vị gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ? - Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?

Xem lời giải

Ôn tập về đo thể tích

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: b) Trong các đơn vị đo thể tích: - Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ? - Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?

Xem lời giải

Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 8m2 5dm2 ... 8,05m2 8m2 5dm2 ... 8,5m2 8m2 5dm2 ... 8,005m2 7m3 5dm3 ... 7,005m3 7m3 5dm3 ... 7,5m3 2,94dm3 ... 2dm3 94cm3

Xem lời giải

Ôn tập về đo thời gian

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Xem lời giải

Phép cộng

Tính: Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được 3/10 thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể ?

Xem lời giải

Phép trừ

Tính rồi thử lại (theo mẫu):

Xem lời giải

Luyện tập trang 160, 161

Tính: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Xem lời giải

Phép nhân

Tính: Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tốc 48,5km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Xem lời giải

Luyện tập trang 162

Chuyển thành phép nhân rồi tính:

Xem lời giải

Phép chia

Tính rồi thử lại (theo mẫu):

Xem lời giải

Luyện tập trang 164

Tính: Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

Xem lời giải

Luyện tập trang 165

Tính tỉ số phần trăm của: a) 2 và 5; b) 2 và 3 ; c) 3,2 và 4 d) 7,2 và 3,2.

Xem lời giải

Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

Tính: a) 12 giờ 24 phút + 3 giờ 18 phút b) 5,4 giờ + 11,2 giờ 14 giờ 26 phút – 5 giờ 42 phút 20,4 giờ – 12, 8 giờ

Xem lời giải

Xem thêm