CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bình chọn:
4 trên 26 phiếu
Quan sát hình 1.2, hãy cho biết:

Quan sát hình 1.2, hãy cho biết:

Xem lời giải

Câu 1 trang 10 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 10 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 10 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 10 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 10 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 10 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 10 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 10 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 10 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 10 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 10 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 10 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Quan sát hình 2.1 và cho biết:

Quan sát hình 2.1 và cho biết:

Xem lời giải

Quan sát hình 2.2 và cho biết:

Quan sát hình 2.2 và cho biết:

Xem lời giải

Câu 1 trang 16 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 16 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 16 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 16 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 16 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 16 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 16 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 16 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Quan sát hình 3 và cho biết:

Quan sát hình 3 và cho biết:

Xem lời giải

Câu 1 trang 19 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 19 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 19 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 19 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 19 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 19 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 19 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 19 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Trên hình 4.1: I là gen ban đầu chưa bị đột biến, II là đột biến thay thế, III là đột biến mất nuclêôtit và IV là đột biến thêm nuclêôtit. Quan sát hình và cho biết:

Trên hình 4.1: I là gen ban đầu chưa bị đột biến, II là đột biến thay thế, III là đột biến mất nuclêôtit và IV là đột biến thêm nuclêôtit. Quan sát hình và cho biết:

Xem lời giải

Hãy nêu hậu quả của đột biến gen.

Hãy nêu hậu quả của đột biến gen.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất