CHƯƠNG 3. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 38 SBT Sinh học 12 Bài 1 trang 38 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 trang 38 SBT Sinh học 12. Thế nào là một quần thể sinh vật? Tại sao các quần thể cùng loài thường khác nhau về một số đặc điểm di truyền?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 38 SBT Sinh học 12 Bài 2 trang 38 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 trang 38 SBT Sinh học 12. Vốn gen của quần thể là gì? Vốn gen có phải là cấu trúc di truyền đặc trưng của quần thể không?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 39 SBT Sinh học 12 Bài 3 trang 39 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 trang 39 SBT Sinh học 12: Xét một gen đặc trưng có 2 alen A và a.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 40 SBT Sinh học 12 Bài 4 trang 40 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 trang 40 SBT Sinh học 12. Một quần thể tự phối, thế hệ xuất phát (P) có tỉ lệ kiểu gen là 50% Aa : 50% aa, đến thế hệ F3 thì cấu trúc di truyền của quần thể sẽ như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 41 SBT Sinh học 12 Bài 5 trang 41 SBT Sinh học 12

Giải bài 5 trang 41 SBT Sinh học 12. Trong một quần thể gia súc đã cân bằng di truyền, thống kê được có 25% số cá thể có lông dài với kiểu gen bb, còn lại có lông ngắn.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 42 SBT Sinh học 12 Bài 1 trang 42 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 trang 42 SBT Sinh học 12. Trong một quần thể giao phối có 3 kiểu gen với tỉ lệ 9/16 AA : 6/16 Aa : 1/16 aa.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 42 SBT Sinh học 12 Bài 2 trang 42 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 trang 42 SBT Sinh học 12. Trong một huyện có 400000 dân, nếu thống kê được có 160 người bị bệnh bạch tạng (bệnh do gen a trên NST thường).

Xem chi tiết
Bài 3 trang 42 SBT Sinh học 12 Bài 3 trang 42 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 trang 42 SBT Sinh học 12. Ở ngô, alen A quy định hạt vàng và alen a quy định hạt trắng. Một rẫy ngô có 1000 cây, mỗi cây có 2 bắp, trung bình mỗi bắp có 200 hạt.

Xem chi tiết
Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 43 Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 43

Giải bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 43. Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất. Định luật Hacđi - Vanbec phản ánh điều gì?

Xem chi tiết
Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 12 trang 44 Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 12 trang 44

Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 12 trang 44. Trong một quần thể ngẫu phối đã cân bằng di truyền thì từ tỉ lệ kiểu hình có thể suy ra

Xem chi tiết
Bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 12 trang 44, 45 Bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 12 trang 44, 45

Giải bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 12 trang 44 45. Điều nào không đúng khi nói về các điều kiện nghiệm đúng định luật Hacđi - Vanbec?

Xem chi tiết
Bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 12 trang 45, 46 Bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 12 trang 45, 46

Giải bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 12 trang 45. Nhóm máu MN ở người do 1 gen gồm 2 alen M và N quy định, alen M đồng trội so với N. Kiểu gen MM, MN, NN lần lượt quy định các kiểu hình nhóm máu M, MN, N.

Xem chi tiết
Bài 21,22,23,24,25 SBT Sinh học 12 trang 46, 47 Bài 21,22,23,24,25 SBT Sinh học 12 trang 46, 47

Giải bài 21,22,23,24,25 SBT Sinh học 12 trang 46, 47. Một quần thể cỏ, khả năng mọc trên đất nhiễm kim loại nặng như nicken được quy định bởi gen trội A.

Xem chi tiết
Bài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 12 trang 47 Bài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 12 trang 47

Giải bài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 12 trang 47. Trong một quần thể cân bằng di truyền xét 1 gen có 2 alen T và t quan hệ trội lặn hoàn toàn.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài