Câu 5 Trang 78 SGK Tin học 8


Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của 1 dãy số.Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím

Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của 1 dãy số.Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím

Lời giải : 

uses crt;

var n,i:integer;

a:array[1..100] of integer;

begin

clrscr;

write('nhap so phan tu cua day:');readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('a[',i,']=');readln(a[i]);

end;

writeln('day so da nhap:');

for i:=1 to n do write(a[i]:2);

readln;

end.

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.6 trên 11 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9: Làm việc với dãy số

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài