Bài 48: Ôn tập phần ba

Bình chọn:
4.7 trên 103 phiếu
Câu 1 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 1 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 2 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 3 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 4 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 5 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 6 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 6 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 7 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 7 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 7 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 8 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 8 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 8 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 9 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 9 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 9 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 10 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 10 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 10 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 11 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 11 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 11 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 12 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 12 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 12 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết