Bài 21: Điều chế kim loại

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 21.1; 21.2; 21.3; 21.4; 21.5  trang 46  SBT Hóa học 12 Bài 21.1; 21.2; 21.3; 21.4; 21.5 trang 46 SBT Hóa học 12

Giải bài 21.1; 21.2; 21.3; 21.4; 21.5 trang 46 sách bài tập Hóa học 12 - Khi điện phân có màng ngăn dung dịch muối ăn bão hoà trong nước thì xảy ra hiện tượng nào trong số các hiện tượng cho dưới đây ?

Xem chi tiết

Bài 21.6; 21.7; 21.8; 21.9; 21.10 trang 47 SBT Hóa học 12 Bài 21.6; 21.7; 21.8; 21.9; 21.10 trang 47 SBT Hóa học 12

Giải bài 21.6; 21.7; 21.8; 21.9; 21.10 trang 47 sách bài tập Hóa học 12 - Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là

Xem chi tiết

Bài 21.11; 21.12; 21.13; 21.14; 21.15 trang 47 SBT Hóa học 12 Bài 21.11; 21.12; 21.13; 21.14; 21.15 trang 47 SBT Hóa học 12

Bài 21.11; 21.12; 21.13; 21.14; 21.15 trang 47 sách bài tập Hóa học 12 - Quá trình nào sau đây là quá trình khử ?

Xem chi tiết

Bài 21.16; 21.17; 21.18; 21.19 trang 48 SBT Hóa học 12 Bài 21.16; 21.17; 21.18; 21.19 trang 48 SBT Hóa học 12

Giải bài 21.16; 21.17; 21.18; 21.19 trang 48 sách bài tập Hóa học 12 - Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ có màng ngăn:

Xem chi tiết

Bài 21.20 trang 49  SBT Hóa học 12 Bài 21.20 trang 49 SBT Hóa học 12

Giải bài 21.20 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Từ những hợp chất riêng biệt : Cu(OH)2, MgO, FeS2, hãy nêu phương pháp thích hợp để điều chế Cu, Mg, Fe. Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

Xem chi tiết

Bài 21.21 trang 49  SBT Hóa học 12 Bài 21.21 trang 49 SBT Hóa học 12

Giải bài 21.21 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Bằng những phương pháp nào người ta có thể điều chế Cu từ dung dịch Cu(NO3)2, Ca từ dung dịch CaCl2 ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

Xem chi tiết

Bài 21.22 trang 49  SBT Hóa học 12 Bài 21.22 trang 49 SBT Hóa học 12

Giải bài 21.22 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Trình bày phương pháp hoá học điều chế các kim loại Ca, Na, Cu từ những muối riêng biệt: CaCO3, Na2SO4, Cu2S.

Xem chi tiết

Bài 21.23 trang 49  SBT Hóa học 12 Bài 21.23 trang 49 SBT Hóa học 12

Giải bài 21.23 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Từ các chất riêng biệt : CuSO4, CaCO3, FeS cần điều chế được các kim loại Cu, Ca, Fe. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. (Các điều kiện khác có đủ).

Xem chi tiết

Bài 21.24 trang 49  SBT Hóa học 12 Bài 21.24 trang 49 SBT Hóa học 12

Giải bài 21.24 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Tính thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân.

Xem chi tiếtHỏi bài