Bài 1. Este

Bình chọn:
4.7 trên 84 phiếu
Bài 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 trang 3 SBT Hóa học 12 Bài 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 trang 3 SBT Hóa học 12

Giải bài 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 trang 3 sách bài tập Hóa học 12. Ứng với công thức phân tử (CTPT) C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau ?

Xem chi tiết

Bài 1.5, 1.6 trang 4 SBT Hóa học 12 Bài 1.5, 1.6 trang 4 SBT Hóa học 12

Giải bài 1.5; 1.6 trang 4 sách bài tập Hóa học 12 Thuỷ phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là gì

Xem chi tiết

Bài 1.7 trang 4 SBT Hóa học 12 Bài 1.7 trang 4 SBT Hóa học 12

- Giải bài 1.7 trang 4 sách bài tập hóa học 12. Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X. Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100 ml dung dịch NaOH 1M.

Xem chi tiết

Bài 1.8 trang 4 SBT Hóa học 12 Bài 1.8 trang 4 SBT Hóa học 12

Giải bài 1.8 trang 4 sách bài tập hóa học 12. Este X có công thức đơn giản nhất là C2H4O. Đun sôi 4.4 g X với 200 g dung dịch NaOH 3% đến khi phan ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau phản ứng thu được 8,1 g chất rắn khan.Tìm công thức cấu tạo của X

Xem chi tiết

Bài 1.9 trang 4 SBT Hóa học 12 Bài 1.9 trang 4 SBT Hóa học 12

Giải bài 1.9 trang 4 sách bài tập hóa học 12. Đồng phân nào trong số các đồng phân mạch hở có công thức phân tử C2H4O2 tác dụng được với

Xem chi tiết

Bài 1.10 trang 5 SBT Hóa học 12 Bài 1.10 trang 5 SBT Hóa học 12

Giải bài 1.10 trang 4 sách bài tập Hóa học 12. Este đơn chức X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, O lân lượt là 48,65% ; 8,11% và 43,24%

Xem chi tiết

Bài 1.11 trang 5 SBT Hóa học 12 Bài 1.11 trang 5 SBT Hóa học 12

Giải bài 1.11 trang 5 sách bài tập hóa học 12. Hai este X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 44

Xem chi tiết

Bài 1.12 trang 5 SBT Hóa học 12 Bài 1.12 trang 5 SBT Hóa học 12

Giải bài 1.12 trang 5 sách bài tập hóa học 12. Este đơn chức X thu được từ phản ứng este hoá giữa ancol Y và axit hữu cơ z (có xúc tác là axit H2S04). Đốt cháy hoàn toàn 4,3 g X thu được 4,48 lít khí CO (đktc) và 2,7 g nước.

Xem chi tiết

Bài 1.13 trang 5 SBT Hoá học 12 Bài 1.13 trang 5 SBT Hoá học 12

Giải bài 1.13 trang 5 sách bài tập hóa học 12. Hỗn hợp X gồm axit axetic và ancol etylic. Chia X thành ba phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với natri dư thấy có 3,36 lít khí H2 thoát ra (đktc).Phần hai phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M.

Xem chi tiếtHỏi bài