Phần 4: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 62: Môi trường trang 108 Bài 62: Môi trường trang 108

Giải câu 1, 2, 3 Bài 62: Môi trường trang 108, 109, 110 VBT Khoa học 5. Câu 3: Liệt kê một số thành phần của môi trường nơi bạn sống

Xem chi tiết
Bài 63: Tài nguyên thiên nhiên trang 110 Bài 63: Tài nguyên thiên nhiên trang 110

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 63: Tài nguyên thiên nhiên trang 110, 111 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 64: Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người trang 111 Bài 64: Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người trang 111

Giải câu 1, 2, 3 Bài 64: Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người trang 111, 112 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 65: Tác động của con người đến môi trường rừng trang 113 Bài 65: Tác động của con người đến môi trường rừng trang 113

Giải câu 1, 2, 3 Bài 65: Tác động của con người đến môi trường rừng trang 113, 114 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 66: Tác động của con người đến môi trường đất trang 114 Bài 66: Tác động của con người đến môi trường đất trang 114

Giải câu 1, 2, 3 Bài 66: Tác động của con người đến môi trường đất trang 114, 115 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 67: Tác động của con người đến môi trường không khí và nước trang 115 Bài 67: Tác động của con người đến môi trường không khí và nước trang 115

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 67: Tác động của con người đến môi trường không khí và nước trang 115, 116, 117 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 68: Một số biện pháp bảo vệ môi trường trang 117 Bài 68: Một số biện pháp bảo vệ môi trường trang 117

Giải câu 1, 2 Bài 68: Một số biện pháp bảo vệ môi trường trang 117, 118 VBT Khoa học 5. Câu 2: Bạn có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường

Xem chi tiết
Bài 69: Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên trang 118 Bài 69: Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên trang 118

Giải câu 1, 2 Bài 69: Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên trang 118, 119 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm trang 120 Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm trang 120

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm trang 120, 121, 122, 123 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết