Phần 3: Thực vật và động vật

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 51: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa trang 84 Bài 51: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa trang 84

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài 51: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa trang 84, 85, 86 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa trang 86 Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa trang 86

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa trang 86, 87, 88 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 53: Cây mọc lên từ đâu trang 88 Bài 53: Cây mọc lên từ đâu trang 88

Giải câu 1, 2, 3 Bài 53: Cây mọc lên từ đâu trang 88, 89, 90 VBT Khoa học 5. Câu 3: Nối khung chữ với hình cho phù hợp

Xem chi tiết
Bài 54: Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ trang 91 Bài 54: Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ trang 91

Giải câu 1, 2 Bài 54: Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ trang 91, 92 VBT Khoa học 5. Câu 2: Sử dụng mũi tên để chỉ vào chồi trong các hình sau

Xem chi tiết
Bài 55: Sự sinh sản của động vật trang 92 Bài 55: Sự sinh sản của động vật trang 92

Giải câu 1, 2, 3 Bài 55: Sự sinh sản của động vật trang 92, 93, 94 VBT Khoa học 5. Câu 3: Vẽ con vật mà em thích

Xem chi tiết
Bài 56: Sự sinh sản của côn trùng trang 95 Bài 56: Sự sinh sản của côn trùng trang 95

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 56: Sự sinh sản của côn trùng trang 95, 96 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 57: Sự sinh sản của ếch trang 97 Bài 57: Sự sinh sản của ếch trang 97

Giải câu 1, 2, 3 Bài 57: Sự sinh sản của ếch trang 97, 98 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 58: Sự sinh sản và nuôi con của chim trang 99 Bài 58: Sự sinh sản và nuôi con của chim trang 99

Giải câu 1, 2 Bài 58: Sự sinh sản và nuôi con của chim trang 99, 100 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 59: Sự sinh sản của thú trang 100 Bài 59: Sự sinh sản của thú trang 100

Giải câu 1, 2, 3 Bài 59: Sự sinh sản của thú trang 100, 101 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 60: Sự nuôi con và dạy con của một số loài thú trang 102 Bài 60: Sự nuôi con và dạy con của một số loài thú trang 102

Giải câu 1, 2, 3 Bài 60: Sự nuôi con và dạy con của một số loài thú trang 102, 103 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 61: Ôn tập: Thực vật và động vật trang 104 Bài 61: Ôn tập: Thực vật và động vật trang 104

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 61: Ôn tập thực vật và động vật trang 104, 105, 106, 107 VBT Khoa học 5. Câu 3: Nối hình với ghi chú phù hợp

Xem chi tiết