Phần 2: Vật chất và năng lượng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 22: Tre, mây, song trang 42 Bài 22: Tre, mây, song trang 42

Giải câu 1, 2, 3 Bài 22: Tre, mây, song trang 42, 43 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 23: Săt, gang, thép trang 43 Bài 23: Săt, gang, thép trang 43

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 23: Săt, gang, thép trang 43, 44, 45 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 24: Đồng và hợp kim của đồng trang 45 Bài 24: Đồng và hợp kim của đồng trang 45

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 24: Đồng và hợp kim của đồng trang 45, 46, 47 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 25: Nhôm trang 47 Bài 25: Nhôm trang 47

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 25: Nhôm trang 47 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 26: Đá vôi trang 48 Bài 26: Đá vôi trang 48

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 26: Đá vôi trang 48 BT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 27: Gốm xây dựng: Gạch, ngói trang 49 Bài 27: Gốm xây dựng: Gạch, ngói trang 49

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 27: Gốm xây dựng: Gạch, ngói trang 49, 50 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 28: Xi măng trang 51 Bài 28: Xi măng trang 51

Giải câu 1, 2, 3 Bài 28: Xi măng trang 51 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 29: Thủy tinh trang 53 Bài 29: Thủy tinh trang 53

Giải câu 1, 2, 3 Bài 29: Thủy tinh trang 53 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 30: Cao su trang 54 Bài 30: Cao su trang 54

Giải câu 1, 2, 3 Bài 30: Cao su trang 54 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 31: Chất dẻo trang 55 Bài 31: Chất dẻo trang 55

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 31: Chất dẻo trang 55, 56 VBT Khoa học 5. Câu 1: Hoàn thành bảng sau

Xem chi tiết
Bài 32: Tơ sợi trang 56 Bài 32: Tơ sợi trang 56

Giải câu 1, 2, 3 Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 32: Tơ sợi trang 56, 57 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 33 - 34: Ôn tập và kiểm tra học kì 1 trang 57 Bài 33 - 34: Ôn tập và kiểm tra học kì 1 trang 57

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 33 - 34: Ôn tập và kiểm tra học kì 1 trang 57, 58, 59, 60 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 35: Sự chuyển thể của chất trang 61 Bài 35: Sự chuyển thể của chất trang 61

Giải câu 1, 2, 3 Bài 35: Sự chuyển thể của chất trang 61, 62 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 36: Hỗn hợp trang 63 Bài 36: Hỗn hợp trang 63

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 36: Hỗn hợp trang 63, 64 VBT Khoa học 5. Câu 4: Hoàn thành bảng sau

Xem chi tiết
Bài 37: Dung dịch trang 65 Bài 37: Dung dịch trang 65

Giải câu 1, 2, 3 Bài 37: Dung dịch trang 65 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 38 - 39: Sự biến đổi hóa học trang 66 Bài 38 - 39: Sự biến đổi hóa học trang 66

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bài 38 - 39: Sự biến đổi hóa học trang 66, 67, 68 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 40: Năng lượng trang 68 Bài 40: Năng lượng trang 68

Giải câu 1, 2, 3 Bài 40: Năng lượng trang 68, 69 VBT Khoa học 5. Câu 1: Viết vào chỗ chấm trong bảng dưới đây cho phù hợp

Xem chi tiết
Bài 41: Năng lượng mặt trời trang 70 Bài 41: Năng lượng mặt trời trang 70

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 41: Năng lượng mặt trời trang 70 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 42 - 43: Sử dụng năng lượng chất đốt trang 71 Bài 42 - 43: Sử dụng năng lượng chất đốt trang 71

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bài 42 - 43: Sử dụng năng lượng chất đốt trang 71, 72, 73 VBT Khoa học 5. Câu 2: Hãy nêu ba ví dụ về việc sử dụng năng lượng của than đá

Xem chi tiết
Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy trang 73 Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy trang 73

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy trang 73, 74, 75 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Xem thêm