Unit 8: The Story Of My Village - Chuyện làng tôi

Bình chọn:
4.2 trên 156 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8 SGK Tiếng Anh 10

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh lớp 10 unit 8

Xem chi tiết

Reported speech - Câu tường thuật

REPORTED SPEECH: Statements (Lời tường thuật / lời nói gián tiếp/ Câu phát biểu)

Xem chi tiết

Câu điều kiện loại 1 - Conditional sentences type 1

1. Form (Dạng);2. Use (Cách dùng) Câu điều kiện loại I :diễn tả điều kiện có thế thật hoặc xảy ra ở tương lai.

Xem chi tiết

Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn hình và thảo luận câu hỏi.)

Xem lời giải

Speaking - Unit 8 trang 85 SGK Tiếng Anh 10

Task 2: The villagers arc discussing their plans. Read and practise the conversation in groups of three. (Dân làng đang thảo luận những kế hoạch của họ. Đọc và thực hành bài đối thoại theo từng nhóm ba người.)

Xem lời giải

Listening - Unit 8 trang 86 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Decide if the following statements are true (T) or false (F) according to the talk. (Theo chuyện kể, quyết định những câu nói sau đây đúng (T) hay sai (F.)

Xem lời giải

Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Your house is A on the map. Write a letter to Jim, telling him the way to our house from Roston Railway Station. (Nhà bạn ở A trên bản đồ. Viết một lá thu cho Jim. chỉ anh ấy đường đến nhà bạn từ nhà ga Roston.)

Xem lời giải

Language Focus - Unit 8 trang 88 Tiếng Anh 10

Exercise 1: Report these sentences, using the verbs suggested. (Tường thuật những câu này, dùng động từ đề nghị.)

Xem lời giải

Test yourself C trang 91 SGK Tiếng Anh 10

Read the passage, and then answer the questions that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó trả lời câu hỏi kèm theo.).

Xem lời giải